INFORMACE O POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

Ustanovení § 34, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon:

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Ustanovení § 184a, odst. 1 školského zákona:

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem.

Ustanovení § 184a, odst. 3 školského zákona:

Děti jsou povinny se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte.

ORGANIZACE DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE 2. MŠ KARLOVY VARY

Vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou bude po dobu uzavření 2. Mateřské školy Karlovy Vary probíhat formou off-line aktivit. Jedná se především o plnění praktických úkolů využívajících podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, činnosti zaměřené na samostatnou práci dítěte (společná hra, drobné domácí práce, příprava jídla, pohyb v přírodě, hudební a výtvarné aktivity, vytváření portfolia atd.).

Vzdělávání bude spočívat v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí.

MATERIÁLY PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KE STAŽENÍ:

Duben – materiály pro předškoláky
Březen – materiály pro předškoláky

Děti a rodiče mohou úkoly a aktivity, které na základě materiálů (nabídky rozvojových aktivit pro děti) zveřejněných na webu 2.MŠ zrealizují, dokumentovat kresbami,videozáznamy, fotografiemi, hlasovými nahrávkami, apod. Vhodné je dítěti založit tzv. portfolio, které každodenní vzdělávací aktivity dítěte dokládá.

Po opětovném otevření mateřské školy si třídní učitelky s dětmi vytvořená portfolia společně prohlédnou a okomentují.

Distanční vzdělávání dětí předškolního věku je založeno především na komunikaci třídních učitelů a zákonných zástupců dítěte. Dotazy nebo potřebu konzultace týkající se distančního vzdělávání lze zaslat e-mailem na příslušné pracoviště 2.MŠ Karlovy Vary. Na základě e-mailu se s rodiči dítěte spojí třídní učitelka.

Přejeme „našim“ dětem a jejich zákonným zástupcům pevné zdraví a věříme, že se v co nejbližší době v našich školičkách opět sejdeme.

Desatero pro rodiče-CO MÁ DÍTĚ UMĚT PŘED VSTUPEM DO ZŠ