INFORMACE PRO RODIČE

Školné

0
Školné na 1 měsíc
 • školné pro rok 2020/2021 je 510,- Kč měsíčně

 • Nutné uhradit do 15-tého dne v měsíci na účet

Stravné

0
Stravné na 1 měsíc (23 pracovních dnů)
 • stravné pro rok 2020/2021 je 41,- Kč / den
  dítě ve věku na 6 let - 46,- Kč / den

 • Nutné uhradit do 15-tého v měsíci na měsíc následující

0
školné + stravné na 1 měsíc (23 pracovních dnů) za dítě celkem

BEZPEČNOST DĚTÍ

Za bezpečnost dětí odpovídají učitelky - od doby osobního převzetí dítěte až do doby osobního předání dítěte zákonnému zástupci nebo pověřené osobě.

V případě úrazu dítěte v MŠ zajistí přítomné učitelky první pomoc nebo potřebné ošetření a poté ihned informují zákonného zástupce. Z tohoto důvodu je zákonný zástupce povinen hlásit případné změny kontaktních údajů, zejména telefonního čísla. Drobné úrazy dětí jsou evidovány v knize úrazů (modřiny, drobné odřeniny apod.), vážnější úrazy jsou registrovány. Zákonný zástupce dítěte je s těmito zápisy seznámen, seznámení stvrdí svým podpisem.

V případě úrazu nebo zranění dítěte, k němuž došlo doma, je nutné, aby zákonný zástupce před předáním dítěte do třídy informoval třídní učitelky.

CO POTŘEBUJE DÍTĚ V MŠ

Potřebné oblečení

 • vhodnou obuv do třídy
 • pohodlné oblečení do třídy
 • pyžamo/noční košili
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, legíny nebo punčocháče, ponožky)
 • oblečení na vycházku, které si může umazat
 • gumáky, pláštěnku

Důležité sebeobslužné dovednosti při nástupu dětí do MŠ

 • základní návyky v sebeobsluze – pití z hrnečku, umět kousat pečivo, zeleninu, ovoce, maso..., jíst samo lžící, oblékání a svlékání s menší pomocí učitelky
 • základní hygienické návyky – nepoužívat pleny ani při spaní, umět jít samo na WC, umýt si ruce

UKONČENÍ DOCHÁZKY DO MŠ

Ředitelka mateřské školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte z důvodů:

 1. Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání, po dobu delší než dva týdny
 2. Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 3. Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123 školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou mateřské školy jiný termín úhrady.
 5. Na vlastní žádost zákonných zástupců

PŘIJÍMÁNÍ DARŮ

Mateřská škola nepřijímá věcné dary.