Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace / dále jen mateřská škola / na základě § 34 č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ( školský zákon) ve znění pozdějších předpisů( dále jen školský zákon) a podle metodického pokynu zřizovatele mateřské školy / Doporučení Rady Města Karlovy Vary/ , kterým se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Karlovy Vary stanovuje následující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:

Podmínky k přijetí dítěte do 2. Mateřské školy Karlovy Vary:

  • dostavit se k zápisu s dítětem do mateřské školy v uvedených termínech a předložit doklady o dítěti / rodný list, doklad o trvalém pobytu dítěte/, převzít potřebné doklady k přijetí dítěte do 2. Mateřské školy / žádost o přijetí dítěte do 2. Mateřské školy, evidenční list /
  • doložit potřebné doklady v uvedeném termínu / oznámeno při zápisu/ do 2. Mateřské školy – místo poskytovaného vzdělávání

Kritéria přijímání dětí do 2. Mateřské školy Karlovy Vary:

  • děti v posledním roce před zahájením školní docházky nebo s odkladem povinné školní docházky
  • děti od 3 let věku
  • datum narození dítěte s trvalým pobytem ve školském obvodu, kde sídlí mateřská škola
  • datum narození dítěte s trvalým pobytem v Karlových Varech
  • datum narození dítěte s trvalým pobytem v obci se smlouvou s MMKV
  • datum narození dítěte s trvalým pobytem z cizí obce

Dodatek:

Dítě může být také přijato podle §34 odstav. 7 školského zákona v platném znění za předpokladu volné kapacity i v průběhu školního roku na zvolené místo poskytovaného vzdělávání podle vlastního výběru rodičů zaměřeného na specifické vzdělávací projekty / sportovní estetické, jazykové, ekologické apod./ a to bez ohledu na příslušnou spádovou oblast trvalého pobytu.

Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka 2. Mateřské školy Karlovy Vary postupovat jako správní orgán příslušný podle zákonných ustanovení §165 odstav 2 písm. b, §34 odstav. 3, školského zákona v platném znění, podle §50 zákona č. 258/ 2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a podle zákona č. 500/ 2004 Sb. Správního řádu, s přihlédnutím k důležitosti jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

Seznam nově přijatých dětí bude podle § 183 Správního řádu k nahlédnutí na místě poskytovaného vzdělávání 2. Mateřské školy Karlovy Vary na určeném místě pod registračním číslem.
Tato kritéria nabývají účinnosti 16. 3. 2016 pro školní rok 2016/2017 a jsou závazná pro všechna místa poskytovaného vzdělávání 2. Mateřské školy Karlovy Vary: