MŠ Fibichova

­

MŠ Fibichova

Nahlédnutí do prostředí naší mateřské školy

 • Mateřská škola je typizovaná dvoupodlažní budova, která se nachází v okrajové čtvrti Karlových Varů – Staré Roli, uprostřed sídliště.

 • Provoz mateřské školy byl zahájen v prosinci roku 1974 a od roku 2009 do roku 2014 prošla budova celkovou rekonstrukcí.

 • V budově jsou dvě třídy, v každém patře jedna. Kapacitou MŠ je 56 dětí.

 • MŠ obklopuje veliká zahrada plná zeleně, vybavena pískovišti, brouzdalištěm, zahradními domky, průlezkami, houpadly a dalšími zahradními konstrukcemi.

 • Školní jídelna, kterou navštěvuje Vaše dítě, je zařazena do celostátní sítě certifikovaných Zdravých školních jídelen. Projekt přináší rady, recepty a příručky, které pomáhají školní jídelnu sladit s nejmodernějšími poznatky o zdravé výživě. Jedná se o zpestření a zatraktivnění školního stravování dle soudobých vědeckých informací a trendů pod dohledem odborníků. Školní jídelna plní deset kritérií. Po splnění získala prestižní certifikát Zdravá školní jídelna.

Kontakty

Zástupkyně ředitelky:

Gabriela Žaloudíková
607 653 867
[email protected]

Vedoucí školní jídelny:

Oldřiška Klapuchová
607 031 391
[email protected]

Zaměstnanci:

4 pedagogové
1 asistent pedagoga
Uklízečka

 

Kuchařka
Pracovnice v provozu

Provozní doba

Celodenní
Pondělí - Pátek
Od 6.00 do 16.30 hodin.

Děti se schází vždy ve třídě, kde má učitelka službu od 6.00 hodin, a to v čase od 6.00 do 7.00 hodin, poté jdou do své třídy.

Děti se rozchází ve třídě, kde má učitelka konečnou službu do 16.30 hodin, a to v čase od 15.30 do 16.30 hodin.

Pro rodiče je třída, kde se děti schází a rozchází označena na hlavní nástěnce proti vchodu do mateřské školy.

.

Aktuální jídelníček

Novinky

Vesele do školičky!

Září si pro nás připravilo klidný start do nového školního roku. V naší školičce jsme uvítali i nové děti, které si hezky zvykly v 1. třídě. Paní učitelky si pro děti připravily program [...]

Kde najdete naší MŠ

Naše mateřská škola je z centra dostupná autobusy MHD č. 3., 13. a 15. Vzdálenost od zastávek autobusů MHD je cca 200 metrů.

Rozdělení dětí do tříd

1. TŘÍDA

 • V 1. třídě jsou děti ve věku od 3 do 4,5 let
 • Dva kvalifikovaní pedagogové
 • Jeden asistent pedagoga

Plánování a plnění činností dětí, vychází z potřeb a zájmu věkového složení třídy.
Musí vyhovovat individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.
U nejmladších dětí je kladen veliký důraz na přirozenou adaptaci nově příchozích dětí. Pedagogové se zaměřují na přijetí pravidel vzájemného soužití dětí ve třídě, na rozvoj řečových a jazykových dovedností dětí, na sebeobsluhu a na každodenní rozvoj pohybových aktivit.
Děti mají dostatek prostoru a času pro spontánní činnosti.
Veliký důraz je kladen též na pobyt venku.

2. TŘÍDA

 • Ve 2. třídě jsou děti ve věku od 4,5 do 7 let.
 • Dva kvalifikovaní pedagogové

I v této třídě vychází plánování a plnění činnosti z potřeb a zájmu dětí a věkového složení třídy. Vždy musí vyhovovat individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní činnosti, které jsou s řízenými činnostmi vyvážené.

Pravidelně jsou zařazovány pohybové činnosti, každodenní ranním cvičení, které obsahuje zdravotní cviky. Děti mohou využívat tělocvičnu ZŠ ve Školní ulici.

Mezi další pohybové aktivity patří bruslení dětí.

Učitelky se ve veliké míře věnují rozvoji řečových schopností a jazykových dovedností (výslovnost, vyjadřování, vytváření pojmů, naslouchání, porozumění…).

Do pobytu venku zařazujeme i delší vycházky do volnočasového areálu Rolava.

Akce během školního roku

Akce pro děti  

Tento školní rok nelze zrealizovat některé tradiční akce. Přesto se budeme snažit zpestřit naše vzdělávací programy pro děti tak, aby naše škola byla i nadále plná dětských úsměvů, spokojenosti a radosti. Zaměříme se převážně na projekty a akce v jednotlivých třídách, letos bez přítomnosti zákonných zástupců.

Radost, úsměv a smích do mateřské školy prostě patří!

 

Na co se tedy mohou děti letos těšit?

Každodenní pohybové aktivity:

 • Vycházky zaměřené na zvyšování fyzické kondice dětí - do lesa, na louku, na hřiště, do okolí mateřské školy
 • Sportování na školní zahradě, v přírodě i ve třídách, třídní závody a soutěže
 • Pohybové činnosti zaměřené na orientaci v prostoru a na rozvíjení základních lokomočních dovedností
 • Rozmanité pohybové hry, překážkové dráhy, cvičení s náčiním, zdravotně preventivní cviky
 • Pokud aktuální podmínky dovolí – bruslení, plavání, tenis pro přihlášené děti

Třídní slavnosti a oslavy

 • Narozeninové dny mezi kamarády ve třídě. Oslavenec obdrží drobný dárek, užije si „hoblíka“, všichni mu popřejeme a zazpíváme
 • Spravedlivý Mikuláš, neposedný čertík… Naše děti dobře znají (a děti znají i je .-). Do třídiček zavítají
 • Vánoční dopoledne. S dětmi třídy vyzdobíme, pro Ježíška připravíme!
 • Masopustní karneval, aneb bujaré třídní veselí v kostýmech a maskách
 • Velikonoční dopoledne se zajíčkovo nadílkou

Před odchodem do školy

 • Rozloučení s předškoláky. Slavnostní třídní program, v němž se děti rozloučí s mateřskou školou a obdrží tradiční knihu s věnováním

Ještě mnohé drobné třídní akce…

 

Věříme, že se co nejdříve budeme moci vrátit k běžným akcím s účastí „našich“ rodičů. 

Informace pro rodiče

Rozložení budovy

Mateřská škola je dvoupodlažní budova, s centrálním vstupem do budovy pro rodiče a děti a vchodem pro zásobování.

Pozdní příchody 

Rodiče přivádí děti do MŠ nejlépe do 8.00 hodin, mimořádně dle potřeb dítěte, po dohodě s učitelkou i v průběhu dopoledne (logopedie, vyšetření u lékaře…..)
Dohoda s učitelkou ústní osobně nebo telefonicky na číslo 607 040 043, nejdéle do 8.00 hodin téhož dne.

Bezpečnost dětí

Pokud má dítě úraz z domova, je nutné, aby jej zákonný zástupce učitelce nahlásil při předání dítěte.
Pokud si dítě způsobí úraz v MŠ, učitelka ihned informuje zákonné zástupce a zajistí dítěti potřebné ošetření. Úraz zapíše do „Knihy úrazů“ a zákonný zástupce je s tímto zápisem při vyzvednutí dítěte seznámen a stvrdí jej svým podpisem.

Stravné a výše úplaty

Stravné:

 1. děti ve věku 3 – 6 let – 41,-Kč/den
 2. dítě ve věku nad 6 let  – 46,- Kč/den

Školné:

 1. dítě s celodenní docházkou – 510 Kč/měsíc
 2. dítě, které navštěvuje MŠ poslední rok před zahájením  školní docházky - je zproštěno úplaty dle §123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Placení: inkasem na číslo účtu : 278038265/0300

Převodem z účtu nebo složenkou.

                                    

Co potřebuje dítě v MŠ

Návyky při vstupu

 • základní návyky v sebeobsluze – pití z hrnečku, umět kousat pečivo, zeleninu, ovoce, maso..., jíst samo lžící, oblékání a svlékání s menší pomocí učitelky
 • základní hygienické návyky – nepoužívat pleny ani při spaní, umět jít samo na WC, umýt si ruce

Oblečení

 • vhodnou obuv do třídy
 • pohodlné oblečení do třídy
 • pyžamo/noční košili
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, legíny nebo punčocháče, ponožky)
 • oblečení na vycházku, které si může umazat
 • gumáky, pláštěnku

Ukončení docházky do MŠ

Ředitelka mateřské školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte z důvodů:

 1. dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání, po dobu delší než dva týdny
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123 školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou mateřské školy jiný termín úhrady.
 5. na vlastní žádost zákonných zástupců

Přijímání darů

Mateřská škola nepřijímá od rodičů věcné dary.

Omlouvání dětí

Děti je možno omluvit telefonicky i sms do 8.00 hodin
Telefonní číslo: 607 040 043

Fotogalerie

Fotogalerie ZDE