MŠ Fibichova

­

MŠ Fibichova

 • Mateřská škola je typizovaná dvoupodlažní budova, která se nachází v okrajové čtvrti Karlových Varů – Staré Roli, uprostřed sídliště.

 • Provoz mateřské školy byl zahájen v prosinci roku 1974 a od roku 2009 do roku 2014 prošla budova celkovou rekonstrukcí.

 • V budově jsou dvě třídy, v každém patře jedna. Kapacitou MŠ je 56 dětí.

 • MŠ obklopuje veliká zahrada plná zeleně, vybavena pískovišti, brouzdalištěm, zahradními domky, průlezkami, houpadly a dalšími zahradními konstrukcemi.

 • Školní jídelna, kterou navštěvuje Vaše dítě, je zařazena do celostátní sítě certifikovaných Zdravých školních jídelen. Projekt přináší rady, recepty a příručky, které pomáhají školní jídelnu sladit s nejmodernějšími poznatky o zdravé výživě. Jedná se o zpestření a zatraktivnění školního stravování dle soudobých vědeckých informací a trendů pod dohledem odborníků. Školní jídelna plní deset kritérií. Po splnění získala prestižní certifikát Zdravá školní jídelna.

Kontakty

Zástupkyně ředitelky:

Gabriela Žaloudíková
607 653 867
[email protected]

Zaměstnanci:

4 pedagogové
Uklízečka
Kuchařka
Pracovnice v provozu

Vedoucí školní jídelny:
Klapuchová Oldřiška
607 031 391
Email: [email protected]

Provozní doba

Celodenní
Pondělí - Pátek
Od 6.00 do 16.30 hodin.

Děti se schází vždy ve třídě, kde má učitelka službu od 6.00 hodin, a to v čase od 6.00 do 7.00 hodin, poté jdou do své třídy.

Děti se rozchází ve třídě, kde má učitelka konečnou službu do 16.30 hodin, a to v čase od 15.30 do 16.30 hodin.

Pro rodiče je třída, kde se děti schází a rozchází označena na hlavní nástěnce proti vchodu do mateřské školy.

.

Aktuální jídelníček

Novinky

Vesele do školičky!

Září si pro nás připravilo klidný start do nového školního roku. V naší školičce jsme uvítali i nové děti, které si hezky zvykly v 1. třídě. Paní učitelky si pro děti připravily program [...]

Kde najdete naší MŠ

Naše mateřská škola je z centra dostupná autobusy MHD č. 3., 13. a 15. Vzdálenost od zastávek autobusů MHD je cca 200 metrů.

Rozdělení dětí do tříd

1. TŘÍDA

 • V 1. třídě jsou děti ve věku od 3 do 4,5 let
 • Dva kvalifikovaní pedagogové

PPlánování a plnění činností dětí, vychází z potřeb a zájmu věkového složení třídy.
Musí vyhovovat individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.
U nejmladších dětí je kladen veliký důraz na přirozenou adaptaci nově příchozích dětí. Pedagogové se zaměřují na přijetí pravidel vzájemného soužití dětí ve třídě, na rozvoj řečových a jazykových dovedností dětí, na sebeobsluhu a na každodenní rozvoj pohybových aktivit.
Děti mají dostatek prostoru a času pro spontánní činnosti.
Veliký důraz je kladen též na pobyt venku.

2. TŘÍDA

 • Ve 2. třídě jsou děti ve věku od 4,5 do 7 let.
 • Dva kvalifikovaní pedagogové

II v této třídě vychází plánování a plnění činnosti z potřeb a zájmu dětí a věkového složení třídy. Vždy musí vyhovovat individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní činnosti, které jsou s řízenými činnostmi vyvážené.

Pravidelně jsou zařazovány pohybové činnosti, každodenní ranním cvičení, které obsahuje zdravotní cviky. Děti dochází pravidelně do tělocvičny ZŠ ve Školní ulici.

Mezi další pohybové aktivity patří i před plavecký výcvik.

Učitelky se ve veliké míře věnují rozvoji řečových schopností a jazykových dovedností (výslovnost, vyjadřování, vytváření pojmů, naslouchání, porozumění…).

Do pobytu venku zařazujeme i delší vycházky do volnočasového areálu Rolava.

Akce během školního roku

 • Divadla – Městské divadlo, návštěvy divadel v MŠ
 • Tematické vycházky – hasiči, MINI ZOO, návštěva města Karlovy Vary- lázeňská část
 • Akce Vítání Sv. Martina ve spolupráci se ZŠ Truhlářská
 • Exkurze
 • Botanická zahrada Bečov
 • Účast na soutěžích – sportovní dopoledne se ZŠ Truhlářská, výtvarné soutěže
 • Dílny pro děti ve spolupráci se ZŠ Truhlářská
 • Beseda Městské policie
 • Plavání – KV Aréna
 • Školní výlet
 • Celoroční výuka angličtiny pod vedením odborné lektorky
 • Pasování na školáky

Informace pro rodiče

Omlouvání dětí

Děti je možno omluvit telefonicky i sms do 8.00 hodin
Telefonní číslo: 607 040 043

Rozložení budovy

Mateřská škola je dvoupodlažní budova, s centrálním vstupem do budovy pro rodiče a děti a vchodem pro zásobování.

Pozdní příchody 

Rodiče přivádí děti do MŠ nejlépe do 8.00 hodin, mimořádně dle potřeb dítěte, po dohodě s učitelkou i v průběhu dopoledne (logopedie, vyšetření u lékaře…..)
Dohoda s učitelkou ústní osobně nebo telefonicky na číslo 607 040 043, nejdéle do 8.00 hodin téhož dne.

Bezpečnost dětí

Pokud má dítě úraz z domova, je nutné, aby jej zákonný zástupce učitelce nahlásil při předání dítěte.
Pokud si dítě způsobí úraz v MŠ, učitelka ihned informuje zákonné zástupce a zajistí dítěti potřebné ošetření. Úraz zapíše do „Knihy úrazů“ a zákonný zástupce je s tímto zápisem při vyzvednutí dítěte seznámen a stvrdí jej svým podpisem.

Stravné a výše úplaty

Stravné:

 1. děti ve věku 3 – 6 let – 41,-Kč/den
 2. dítě ve věku nad 6 let  – 46,- Kč/den

Školné:

 1. dítě s celodenní docházkou – 510 Kč/měsíc
 2. dítě, které navštěvuje MŠ poslední rok před zahájením  školní docházky - je zproštěno úplaty dle §123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Placení: inkasem na číslo účtu : 278038265/0300

Převodem z účtu nebo složenkou.

                                    

Co potřebuje dítě v MŠ

Návyky při vstupu

 • základní návyky v sebeobsluze – pití z hrnečku, umět kousat pečivo, zeleninu, ovoce, maso..., jíst samo lžící, oblékání a svlékání s menší pomocí učitelky
 • základní hygienické návyky – nepoužívat pleny ani při spaní, umět jít samo na WC, umýt si ruce

Oblečení

 • vhodnou obuv do třídy
 • pohodlné oblečení do třídy
 • pyžamo/noční košili
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, legíny nebo punčocháče, ponožky)
 • oblečení na vycházku, které si může umazat
 • gumáky, pláštěnku

Ukončení docházky do MŠ

Ředitelka mateřské školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte z důvodů:

 1. dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání, po dobu delší než dva týdny
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123 školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou mateřské školy jiný termín úhrady.
 5. na vlastní žádost zákonných zástupců

Přijímání darů

Mateřská škola nepřijímá od rodičů věcné dary.

Fotogalerie

Fotogalerie ZDE