MŠ Javorová

Nahlédnutí do prostředí naší mateřské školy

 • MŠ Javorová je jedním z devíti odloučených pracovišť 2. Mateřské školy v Karlových Varech. Škola se nachází v okrajové čtvrti Karlových Varů – Staré Roli.

 • Dvoupodlažní budova školy je nově zrekonstruovaná, nachází se zde dvě třídy. V přízemí budovy je šatna dětí a 2. třída. V 1. patře se nachází 1. třída, ve 2. patře jídelna a kuchyň. V suterénu tělocvična, prádelna, sušárna.

 • Děti jsou rozdělené do tříd podle věku.
  V mateřské škole pracují 4 pedagogičtí a 3 provozní zaměstnanci.

 • Součástí mateřské školy je zahrada vybavená novými herními prvky, altánem s dvěma krytými pískovištěmi.

Kontakty

Zástupkyně ředitele:

Martina Hurtová
720 989 058
[email protected]

Vedoucí školní jídelny:

Oldřiška Klapuchová
607 031 391
Email: [email protected]

Provozní doba

Celodenní
Pondělí - Pátek
Od 6.00 do 16.30 hodin.

Přivádění dětí je možné do 8 hodin - tato doba se váže na nahlášení počtu dětí na stravování.

Zákonný zástupce (pověřená osoba) vyzvedává dítě tak, aby v 16:30 hodin mohla být budova školy uzamčena.

Aktuální jídelníček

Kde najdete naší MŠ

MHD: busy č. 3, 13, 15, směr Stará Role, zastávka Stará Role.
http://www.dpkv.cz/jizdnirady/

Ze zastávky MHD pokračujte pěšky po pravé straně ulicí Závodu míru ve směru jízdy autobusu až ke kruhovému objezdu. Odtud pak jen cca 130m vzhůru do kopce. Orientačním bodem je římskokatolický kostel, naproti kterému sídlí MŠ Javorová.

Trasa autem:
mapy.cz

Rozdělení dětí do tříd

1. třída

 • ve třídě pracují 2 kvalifikovaní pedagogové
 • děti zpravidla ve věku od 3 do 4,5 let věku
P

Plánování a nabízené činnosti vyhovují individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. U nejmladších dětí je kladen veliký důraz na přirozenou adaptaci nově příchozích dětí. Učitelé se zaměřují na přijetí pravidel vzájemného soužití dětí ve třídě, na rozvoj řečových a jazykových dovedností dětí, na sebeobsluhu a na každodenní rozvoj pohybových dovedností. Děti mají dostatek prostoru a času pro spontánní činnosti. Veliký důraz je kladen též na pobyt venku.

2. třída

 • ve třídě pracují 2 kvalifikovaní pedagogové
 • děti zpravidla ve věku 4,5 let spolu s předškoláky
V

V této třídě vychází plánování a plnění činnosti z potřeb a zájmu dětí a věkového složení třídy. Vždy musí vyhovovat individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní činnosti, které jsou s řízenými činnostmi vyvážené. Pravidelně jsou zařazovány pohybové činnosti, v ranním cvičení zdravotní cviky. Učitelé se věnují rozvoji řečových schopností a jazykových dovedností (výslovnost, vyjadřování, vytváření pojmů, naslouchání, porozumění…). Do pobytu venku zařazujeme také delší vycházky do okolí školy – volnočasový areál Rolava, Centrum zvířat Stará Role.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

„Putování se skřítkem Javoříčkem“

Vzdělávací program je zaměřen na pohybový rozvoj dětí, na rozvíjení kladného vztahu dětí k přírodě a k její ochraně.
Ve výchovně vzdělávacím procesu uplatňujeme hlavně prožitkové učení, respektujeme potřeby a zájmy dětí. Klademe důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání praktickou činností. Zabýváme se environmentální výchovou a na základě prožitků a zkušeností, vedeme děti k ekologickému myšlení a jednání.
Aktuální znění ŠVP PV je rodičům k dispozici v tištěné podobě.

Motto Školy

„Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestu za poznáním světa, i sebe sama.“

Akce během školního roku

Akce pro děti  

Tento školní rok nelze zrealizovat některé tradiční akce. Přesto se budeme snažit zpestřit naše vzdělávací programy pro děti tak, aby naše škola byla i nadále plná dětských úsměvů, spokojenosti a radosti. Zaměříme se převážně na projekty a akce v jednotlivých třídách, letos bez přítomnosti zákonných zástupců.

Radost, úsměv a smích do mateřské školy prostě patří!

 

Na co se tedy mohou děti letos těšit?

Každodenní pohybové aktivity:

 • Vycházky zaměřené na zvyšování fyzické kondice dětí - do lesa, na louku, na hřiště, do okolí mateřské školy
 • Sportování na školní zahradě, v přírodě i ve třídách, třídní závody a soutěže
 • Pohybové činnosti zaměřené na orientaci v prostoru a na rozvíjení základních lokomočních dovedností
 • Rozmanité pohybové hry, překážkové dráhy, cvičení s náčiním, zdravotně preventivní cviky
 • Pokud aktuální podmínky dovolí – bruslení, plavání, tenis pro přihlášené děti

Třídní slavnosti a oslavy

 • Narozeninové dny mezi kamarády ve třídě. Oslavenec obdrží drobný dárek, užije si „hoblíka“, všichni mu popřejeme a zazpíváme
 • Spravedlivý Mikuláš, neposedný čertík… Naše děti dobře znají (a děti znají i je .-). Do třídiček zavítají
 • Vánoční dopoledne. S dětmi třídy vyzdobíme, pro Ježíška připravíme!
 • Masopustní karneval, aneb bujaré třídní veselí v kostýmech a maskách
 • Velikonoční dopoledne se zajíčkovo nadílkou

Před odchodem do školy

 • Rozloučení s předškoláky. Slavnostní třídní program, v němž se děti rozloučí s mateřskou školou a obdrží tradiční knihu s věnováním

Ještě mnohé drobné třídní akce…

 

Věříme, že se co nejdříve budeme moci vrátit k běžným akcím s účastí „našich“ rodičů. 

Pro rodiče

Pozdní příchody 

Rodiče přivádí děti do MŠ nejlépe do 8.00 hodin, mimořádně dle potřeb dítěte, po dohodě s učitelem i v průběhu dopoledne (logopedie, vyšetření u lékaře…..)
Dohoda s učitelem ústní osobně nebo telefonicky na číslo 607 040 038, nejdéle do 8.00 hodin téhož dne.

Bezpečnost dětí

Ráno při příchodu do školy je rodič povinen hlásit úrazy z domova. Úrazy, které se staly v mateřské škole, škola eviduje v Knize úrazů. Škola má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojištěním odpovědnosti a úrazovosti dětí u České pojišťovny. Pokud dojde ke změně čísla telefonu, změně zdravotní pojišťovny, změně rodinného poměru, ke změně zdravotního stavu dítěte je nutné nahlásit tyto změny neprodleně!

Stravné a výše úplaty

Na začátku měsíce rodiče dostanou platební údaje, kde je naúčtované školné na stávající měsíc a stravné za předchozí měsíc. Platby vždy provést do 15. dne v měsíci, aby nevznikl dluh. Možnost placení inkasem, převodem, složenkou. U inkasa, u svého peněžního ústavu je třeba si zhotovit svolení k inkasu. Možnost zřízení inkasa na č. u. 278037879/0300. Finanční limit k inkasu 1. 300,- Kč (1.500,- Kč u předškoláků). Svolení k inkasu odevzdejte vedoucí školní jídelny paní Klapuchové.

Stravné:

Děti ve věku 3–6 let:       41,- Kč/den

přesnídávka                        9,- Kč
oběd                                    24,- Kč

odpolední svačina             8,- Kč

Děti ve věku nad 6 let:    46,- Kč/den

přesnídávka                       10,- Kč
oběd                                    27,- Kč

odpolední svačina              9,- Kč

Školné:

 1. dítě s celodenní docházkou – 510 Kč/měsíc (255,- pokud dítě není v MŠ ani jeden den v měsíci).
 2. dítě, které navštěvuje MŠ poslední rok před zahájením  školní docházky - je zproštěno úplaty dle §123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Platební údaje na částku 1500,- jsou zálohou na stravné a školné (z této částky se vyúčtovává červnové stravné). Pokud dítě pokračuje ve školní docházce, v září se částka doplní o stržené červnové stravné. Pokud dítě končí v MŠ, strhne se stravné za červen a zbytek se odešle rodičům na bankovní účet.

Vedoucí školní jídelny paní Oldřiška Klapuchová je na MŠ Javorová přítomna každou středu od 6.30 do 15.00 hod. a čtvrtek od 6.30 do 12.00 hod. Mimo tento den je možné ji kontaktovat na telefonním čísle + 420 607 031 391.

 

                                    

Co potřebuje dítě v MŠ

Návyky při vstupu

 • samostatně se oblékat a svlékat, obout boty
 • poznat si svoje oblečení a ukládat na určené místo
 • postupně se učit skládat svoje věci a udržovat ve svých věcech pořádek
 • vydržet sedět při jídle u stolu
 • samostatně se obsloužit, najíst se lžící, popřípadě příborem, pít ze skleničky
 • zvládat základní hygienické návyky – umýt si ruce mýdlem, utřít se od ručníku, ovládat kohoutek v umývárně
 • používat WC – včas dojít na WC, umět se samostatně utírat
 • používat kapesník, samostatně se vysmrkat
 • zvládnout chůzi po schodech
 • dorozumět se s ostatními
 • vědět, že ubližování je v MŠ nepřípustné

Oblečení

 • přezůvky s pevnou patou
 • vhodné pohodlné a funkční oblečení pro hry - jedny tepláky (kalhoty nebo v létě kraťasy) a tričko do třídy a na pobyt venku. Protože se děti při hře v přírodě lehce ušpiní, z hygienického důvodu vyžadujeme, aby se po návratu do školky převlékly do "domácího" oblečení
 • náhradní spodní prádlo pro výměnu v případě "nehody", náhradní ponožky nebo v zimě punčocháče a náhradní tričko
 • pyžamo

S dětmi chodíme ven za téměř každého počasí (vyjímkou je silný vítr a déšť). Proto děti potřebují pokrývku hlavy (v zimě teplou čepici na uši, v létě kšiltovku nebo klobouček), gumáky (děti se tak mohou  bez omezení pohybovat).

Ukončení docházky do MŠ

Ředitel mateřské školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte z důvodů:

 1. dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání, po dobu delší než dva týdny
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123 školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou mateřské školy jiný termín úhrady.
 5. na vlastní žádost zákonných zástupců

Přijímání darů

Mateřská škola nepřijímá od rodičů věcné dary.

Omlouvání dětí

Děti je možno omluvit telefonicky i sms do 8.00 hodin

Pokud vaše dítě bude nemocné déle než 3 dny, je nutné informovat školu
Telefonní číslo: 607 040 038

Poprvé v MŠ?

Fotogalerie

Fotogalerie ZDE