MŠ Kapitána Jaroše

Nahlédnutí do prostředí naší mateřské školy

 • Naše čtyřtřídní mateřská škola s neoficiálním názvem Korálek se nachází v městské části Karlovy Vary – Dvory.

 • Dvoupodlažní cihlová budova s rozlehlou zahradou je umístěna v přírodním prostředí, zcela mimo hlavní komunikaci.

 • V přízemí školy najdete šatny dětí, kancelář zástupkyně ředitelky a školní kuchyň. V prvním a druhém patře jsou slunné třídičky dětí a provozní místnosti.

 • Třídy dětí jsou vkusně zařízeny, děti mají k dispozici dostatek hraček a didaktických pomůcek. Zvláštní pozornost zasluhuje naše zahrada, která je vybavena kvalitními herními prvky.

Kontakty

Zástupkyně ředitelky:

Lenka Fischbachová
720 989 083
[email protected]

Vedoucí školní jídelny:
Petra Vávrová
607 040 051
Email: [email protected]

Provozní doba

Celodenní
Pondělí - Pátek
Od 6.00 do 16.30 hodin.

Děti se schází vždy ve třídě, kde má učitelka službu od 6.00 hodin, a to v čase od 6.00 do 7.00 hodin, poté jdou do své třídy.

Děti se rozchází ve třídě, kde má učitelka konečnou službu do 16.30 hodin, a to v čase od 15.30 do 16.30 hodin.

Pro rodiče je třída, kde se děti schází a rozchází označena nad zvonky u hlavního vchodu do mateřské školy.

Aktuální jídelníček

Kde naší MŠ najdete

Kpt. Jaroše 141/6
36006
Karlovy Vary, Dvory

Rozdělení dětí do tříd

1. Třída

 • 2 kvalifikovaní pedagogové

P První třídičku navštěvují nejmladší děti, většinou do 4 let věku.

2. Třída

 • 3 kvalifikovaní pedagogové

D Druhou třídičku navštěvují starší děti, většinou ve věku 3 – 5 let.

3. Třída

 • 2 kvalifikovaní pedagogové

T třídičku navštěvují starší děti a děti s povinným předškolním vzděláváním, většinou ve věku 4 – 6 let.

4. Třída

 • 2 kvalifikovaní pedagogové

Č Čtvrtou, předškolní třídičku navštěvují děti s povinným předškolním vzděláváním a děti s odkladem školní docházky, většinou ve věku 5 - 7 let.

Školní vzdělávací program

Aktuální vzdělávací program našeho pracoviště s názvem "Navlékáme korálky poznání" je přístupný, spolu se školním řádem, v tištěné podobě - v hlavní chodbě školy.

Moto školky

Korálek se koulí po naší zeměkouli. Aby se nám neztratil, chraňme si ji ze všech sil!

Akce během školního roku

Akce pro děti  

Tento školní rok nelze zrealizovat některé tradiční akce. Přesto se budeme snažit zpestřit naše vzdělávací programy pro děti tak, aby naše škola byla i nadále plná dětských úsměvů, spokojenosti a radosti. Zaměříme se převážně na projekty a akce v jednotlivých třídách, letos bez přítomnosti zákonných zástupců.

Radost, úsměv a smích do mateřské školy prostě patří!

 

Na co se tedy mohou děti letos těšit?

Každodenní pohybové aktivity:

 • Vycházky zaměřené na zvyšování fyzické kondice dětí - do lesa, na louku, na hřiště, do okolí mateřské školy
 • Sportování na školní zahradě, v přírodě i ve třídách, třídní závody a soutěže
 • Pohybové činnosti zaměřené na orientaci v prostoru a na rozvíjení základních lokomočních dovedností
 • Rozmanité pohybové hry, překážkové dráhy, cvičení s náčiním, zdravotně preventivní cviky
 • Pokud aktuální podmínky dovolí – bruslení, plavání, tenis pro přihlášené děti

Třídní slavnosti a oslavy

 • Narozeninové dny mezi kamarády ve třídě. Oslavenec obdrží drobný dárek, užije si „hoblíka“, všichni mu popřejeme a zazpíváme
 • Spravedlivý Mikuláš, neposedný čertík… Naše děti dobře znají (a děti znají i je .-). Do třídiček zavítají
 • Vánoční dopoledne. S dětmi třídy vyzdobíme, pro Ježíška připravíme!
 • Masopustní karneval, aneb bujaré třídní veselí v kostýmech a maskách
 • Velikonoční dopoledne se zajíčkovo nadílkou

Před odchodem do školy

 • Rozloučení s předškoláky. Slavnostní třídní program, v němž se děti rozloučí s mateřskou školou a obdrží tradiční knihu s věnováním

Ještě mnohé drobné třídní akce…

 

Věříme, že se co nejdříve budeme moci vrátit k běžným akcím s účastí „našich“ rodičů. 

Doplňkové aktivity pro starší děti:

Pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ - pod vedením učitelek MŠ (středy)

Nadstandardní aktivity  pro  přihlášené  děti:

Bruslení dětí v KV Aréně - pod záštitou HC Energie Karlovy Vary, ve spolupráci s rodiči našich dětí a pod vedením učitelek MŠ (středy-listopad-únor)

Pro rodiče

Pozdní příchody 

Pokud zákonný zástupce potřebuje přivést dítě do MŠ později (návštěva lékaře, apod.), je vhodné předem osobně informovat učitelku.   Při náhlém pozdním příchodu (nepříznivá dopravní situace apod.) je nutno do 8.00 hodin zatelefonovat, aby bylo dítě včas přihlášeno ke stravování!

Bezpečnost dětí

Za bezpečnost dětí odpovídají učitelky - od doby osobního převzetí dítěte až do doby osobního předání dítěte zákonnému zástupci nebo pověřené osobě.

V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může učitelka odmítnout převzít prokazatelně nemocné dítě. V případě zjištění akutní nemoci jsou rodiče vyzváni k neprodlenému vyzvednutí dítěte z MŠ. Týká se též zjištění vši dětské a dětských nemocí (neštovice apod.)

V případě úrazu dítěte v MŠ zajistí přítomné učitelky první pomoc a poté ihned informují zákonného zástupce. Z tohoto důvodu je zákonný zástupce povinen hlásit případné změny kontaktních údajů, zejména telefonního čísla. Drobné úrazy dětí jsou evidovány v knize úrazů (modřinky, drobné odřeniny apod.), vážnější úrazy jsou registrovány.

V případě úrazu nebo zranění dítěte, k němuž došlo doma, informujte třídní učitelky.

Mateřská škola je pojištěna na odpovědnost za způsobenou škodu. Jedná se o tzv. přímou odpovědnost za škodu, pokud je MŠ jediným viníkem (např. úraz vlivem závady na vybavení v MŠ, úraz v případě, pokud by učitelka zanedbala dozor).

Dítě se však může zranit i při bezpečné hře a pod dohledem učitelky (zakolísá, spadne z průlezky a učitelka nemůže z místa svého výchovného působení úrazu zabránit). V tomto případě se jedná o tzv. objektivní odpovědnost a pojistné plnění není hrazeno. Pro tyto případy je vhodné, aby rodiče dětem uzavřeli samostatné úrazové pojištění.

Stravné a výše úplaty

Děti ve věku 3–6 let:       41,- Kč/den

Děti ve věku nad 6 let:    46,- Kč/den

Školné:

 1. dítě s celodenní docházkou – 510 Kč/měsíc
 2. dítě, které navštěvuje MŠ poslední rok před zahájením  školní docházky a dítě s odkladem školní docházky - je zproštěno úplaty dle §123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Placení: inkasem na číslo účtu : 278037334/0300

Převodem z účtu nebo složenkou.

Naše vlastní školní jídelna zajišťuje stravování děti v souladu s platnými normami.
Za dodržování technologické přípravy jídel a pokrmů zodpovídá vedoucí školní jídelny. Skladba jídelníčku, výživové hodnoty a hygienické podmínky pro přípravu pokrmů jsou pravidelně kontrolovány KHS. Strava podávaná dětem je chutná a skladba jídelníčku pestrá. Týdenní jídelníček je zveřejněn na chodbě MŠ. Zajištění denního pitného režimu pro děti je samozřejmostí.

V měsíci, v němž dítě nenavštívilo ani jeden den mateřskou školu, se školné snižuje na 255,-Kč.

Splatnost každé platby je vždy do 15. dne v měsíci. Při opakovaném nedodržení termínu splatnosti porušuje zákonný zástupce školní řád, což může být v konečném důsledku důvodem pro ukončení docházky do mateřské školy.

Z tohoto důvodu je výhodné využívat pro platby stravného a školného souhlas s inkasem.

Co potřebuje dítě v MŠ

Návyky při vstupu

- reagovat na své jméno, znát své jméno a příjmení
- umět pít z hrnečku
- při jídle umět používat lžíci
- snažit se svlékat a oblékat (s dopomocí dospělého)
- poznat své oblečení
- dodržovat základní hygienická pravidla
- umět říci, že potřebuje na toaletu
- umět srozumitelně sdělit své potřeby
- zvládat pomalou chůzi po schodech
- přiměřeně se vyrovnávat se zátěžovými situacemi
(odloučení od rodičů, stravování v jiném prostředí, docházení na toaletu, apod.)

Umožněte dítěti zažívat pocit úspěchu – už to umím sám/sama 

Oblečení
- bačkůrky s pevnou podrážkou a zajištěnou patou
(pantofle, plyšové ťapky a crosc nejsou ze zdravotních a bezpečnostních důvodů vhodné)
- pohodlné tepláky, punčocháče nebo legíny do třídy
(děti pravidelně cvičí, šaty děvčátkům brání v přirozeném pohybu)
- náhradní oblečení (vč. spodního prádla a ponožek)
- oblečení a obuv určené pro pobyt venku (s přihlédnutím k počasí)
- pyžamo
- plastový hrneček

Ukončení docházky do MŠ

Ředitelka mateřské školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte z důvodů:

 1. Předškolní vzdělávání může být ukončeno z těchto důvodů:
  • Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání
   po dobu delší než dva týdny.
  • Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy.
  • Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.
  • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123 školského zákona) ve stanoveném termínu
   a nedohodne s ředitelkou mateřské školy jiný termín úhrady.
  • Na vlastní žádost zákonných zástupců.

Přijímání darů

Mateřská škola nepřijímá od rodičů věcné dary.

Jak usnadnit dítěti vstup do školky?

 1. Předem informujte učitelku o:
  • alergii, pokud byla prokázána
  • úraze, pokud se stal doma
  • potravině, která vašemu dítěti skutečně nedělá dobře
  • oblíbené hře, hračce, o neoblíbených činnostech
  • věcech, které u dítěte vyvolávají strach, vedou k pláči (spěch, hluk, tma,..)
  • kde a s čím je třeba dítěti dopomoci (oblékání, hygiena)

  S čím můžete pomoci učitelkám?

  • dítě pozitivně motivujte, ve školce je prima
  • neslibujte, co nemůžete splnit (např. odchod po obědě)
  • buďte laskaví a důslední rodiče
  • důvěřujte nám i vašemu dítěti

Omlouvání dětí

Děti je možno omluvit telefonicky i sms do 8.00 hodin
Telefonní číslo: 607 040 047

Plánovanou dlouhodobou nepřítomnost dítěte je nutno omluvit předem. Dále je nezbytné neprodleně informovat učitelky v případě výskytu infekční nemoci.
Krátkodobé či náhlé nemoci lze omlouvat prostřednictvím sms, e-mailem, telefonicky nebo osobně.

Fotogalerie

Fotogalerie ZDE