MŠ Krušnohorská

Nahlédnutí do prostředí naší mateřské školy

Upozornění: video zachycuje mj. přípravu masek pro Mikuláše a jeho doprovod

 • Mateřská škola Krušnohorská sídlí v samostatně stojící patrové budově vsazené do okrajového městského sídliště Růžový Vrch.
 • Během roku 2013 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce celé budovy – výměna oken a celkové zateplení s novou fasádou.
 • Její dostupnost ze zastávek městské hromadné dopravy či možnosti příjezdu automobilovou dopravou je pro rodiče velkou výhodou.
 • Třídy, které označené podle barev na žlutou, zelenou, červenou a modrou, jsou situovány v obou pavilonech, jeden z pavilonů má bezbariérový přístup.

Kontakty

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY:

Černá Vladimíra
774 446 405
[email protected]

Vedoucí školní jídelny:
Alexandra Neumannová
607 040 049
Email: [email protected]

Provozní doba

Celodenní
Pondělí - Pátek
Od 6.00 do 16.30 hodin.

Provoz MŠ je ve 4 třídách. Ráno se děti scházejí do 7.00 hod. v jedné ze tříd, která bývá označena pro dobrou orientaci.

Odpoledne, zpravidla vždy v 16.00 hodin, jsou děti společně v jedné ze tříd na každém pavilonu, odkud se rozcházejí domů.

Aktuální jídelníček

Kde naší MŠ najdete

Krušnohorská 740/16
360 10
Karlovy Vary

Rozdělení dětí do tříd


ŽLUTÁ TŘÍDA


ZELENÁ TŘÍDA

Většina dětí v těchto třídách nastupují do MŠ nově. Třídy jsou umístěny v přízemí obou pavilonů.
Děti se učí sebeobsluze, zvláště při hygieně, stolování a oblékání. Věkově heterogenní třída
nejmladších dětí, kde jsou stěžejní činnosti zaměřené na vytváření klidného prostředí. Jsou zde
připravovány podmínky pro adaptaci na mateřskou školu, pohodové sociální klima, podporu
kamarádství, ochotu pomáhat a spolupracovat, respektovat se, prožívat svoji identitu a poznávat
osobní a sociální role.

Starší děti, které začínají v těchto třídách druhý školní rok, zaujímají pozici zkušených a rádců.
Zapojují se do nabízených činností jako všechny děti ve třídě, jsou na ně ale kladeny náročnější
požadavky, stále ovšem s ohledem na jejich individuální možnosti.


ČERVENÁ TŘÍDA


MODRÁ TŘÍDA

Třídy v patře jsou určeny pro starší a předškolní děti. Vybavení ve třídách hračkami i speciálními
pomůckami, zejména pak odpovídající nabídka činností a aktivit je přizpůsobena věkovému
složení dětí. Učitelky se zaměřují na náročnější cvičení a sportovní činnosti, na dodržování
pravidel při hrách i soužití. Proto zařazují hry vyžadující spolupráci dětí a zejména se zaměřují na
cílenou předškolní přípravu dětí.

V popředí pozornosti jsou též pracovně výtvarné činnosti,
grafomotorika, jazykové hry a kvalita výslovnosti, matematická průprava, společenské hry, sociální
dovednosti, dosažení maximální samostatnosti dětí, citlivé a neagresivní řešení konfliktů mezi
dětmi. Součástí vzdělávacích programů obou tříd je bruslení a plavání.

Školní vzdělávací program

Vzdělávací program školy s názvem CO NÁS ČEKÁ NEVÍME, HROU SE VŠECHNO UČIME,
se výrazně přibližuje dítěti a jeho potřebám, vychází z praktických zkušeností a poznatků dětí
s využitím jejich přirozené zvídavosti a probouzí chuť se dívat kolem sebe.

Usiluje o demokratický způsob výchovy, který staví na partnerství učitelky, dítěte a rodiny.
Program je sestaven na základech záměrů a celkové filozofii naší mateřské školy, kterou je
podpora duševní pohody dětí se zaměřením na emocionální vývoj s tvorbou bohatých
sociálních vazeb. Naše mateřská škola je O DĚTECH, PRO DĚTI A S DĚTMI.

Učitelka vnímá dítě jako jedinečnou osobnost, kde klíčovou roli pro její práci hrají individuální
předpoklady, zájmy a potřeby každého dítěte. To, jak se dítě v mateřské škole cítí a co prožívá,
má z hlediska úspěšnosti jeho vzdělávání klíčový význam. Proto je pro nás velmi důležité, aby
se dítě v naší mateřské škole cítilo hlavně spokojeně a v bezpečí, teprve pak se může zdravě
vyvíjet a efektivně učit. Pro dítě je v naší škole učitelka vstřícným a motivujícím partnerem
připraveným kdykoli pomoci.

Naše mateřská škola neorganizuje odpolední zájmové kroužky a nepodporuje přetěžování
dětí řízenými činnostmi v kroužcích. Proč? Nabídka činností během dne v naší mateřské škole
dostatečně bohatá pro VŠECHNY děti a v předškolním období je klíčový dostatečný prostor na to,
aby si dítě „vyhrálo“.

Akce během školního roku aneb na co se mohou děti těšit

Na co se mohou děti u nás těšit

 • hravé metody a formy práce, kde se dítě učí, aniž by vědělo, že se učí
 • dostatečný prostor pro pohyb, pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu, výlety a procházky do přírody
 • pravidelné sportování - bruslení, plavání, tenis, lyžařská školička
 • vystoupení dětí pro rodiče i veřejnost, ukázky výchovné práce s dětmi, účast ve výtvarných, popř. jiných soutěžích
 • oslavy a slavnosti (u příležitosti narozenin dětí, Vánoc, Velikonoc, Mezinárodního dne dětí, karnevalu, rozloučení s mateřskou školou atd.)
 • systematickou přípravu pro vstup dítěte do základní školy (po stránce poznatkové, dovednostní, grafomotorické, smyslové, ale i komunikační a sociální, které považujeme za velmi podstatné pro to, aby dítě v základní škole obstálo)
 • příjemné a vstřícné, vkusně barevné a podnětné prostředí s pozitivními lidmi.
 • individuální přístup ke každému jednotlivému dítěti a individuální péči poskytovanou dětem talentovaným i dětem s různými specifickými vzdělávacími potřebami

Pro rodiče

Rozložení budovy

Mateřská škola je rozložena do dvou pavilonů a správní budovy. Jednotlivé budovy jsou dobře
přístupné a vzájemně propojené spojovací chodbou.

Pozdní příchody 

Pokud zákonný zástupce potřebuje přivést dítě do MŠ později (návštěva lékaře, apod.), je vhodné
předem osobně informovat učitelku.   Při náhlém pozdním příchodu (nepříznivá dopravní situace
apod.) je nutno do 8.00 hodin zatelefonovat, aby bylo dítě včas přihlášeno ke stravování!

Bezpečnost dětí

Do mateřské školy jsou v souladu s platnou legislativou přijímány děti očkované.
Bez lékařského potvrzení o očkování nelze dítě do MŠ zapsat.

Za bezpečnost dětí odpovídají učitelky – od doby osobního převzetí dítěte až do doby osobního
předání dítěte zákonnému zástupci nebo pověřené osobě.

V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může učitelka odmítnout převzít prokazatelně nemocné
dítě. V případě zjištění akutní nemoci jsou rodiče vyzváni k neprodlenému vyzvednutí dítěte z MŠ.
Týká se též zjištění vši dětské a dětských nemocí (neštovice apod.)

V případě úrazu dítěte v MŠ zajistí přítomné učitelky první pomoc a poté ihned informují
zákonného zástupce. Z tohoto důvodu je zákonný zástupce povinen hlásit případné změny
kontaktních údajů, zejména telefonního čísla. Drobné úrazy dětí jsou evidovány v knize úrazů
(modřinky, drobné odřeniny apod.), vážnější úrazy jsou registrovány.

V případě úrazu nebo zranění dítěte, k němuž došlo doma, informujte třídní učitelky.

Mateřská škola je pojištěna na odpovědnost za způsobenou škodu. Jedná se o tzv. přímou
odpovědnost za škodu, pokud je MŠ jediným viníkem (např. úraz vlivem závady
na vybavení v MŠ, úraz v případě, pokud by učitelka zanedbala dozor).

Dítě se však může zranit i při bezpečné hře a pod dohledem učitelky (zakolísá, spadne z průlezky
a učitelka nemůže z místa svého výchovného působení úrazu zabránit). V tomto případě se jedná
o tzv. objektivní odpovědnost a pojistné plnění není hrazeno. Pro tyto případy je vhodné, aby
rodiče dětem uzavřeli samostatné úrazové pojištění.

Stravné a výše úplaty

Děti ve věku 3–6 let:       41,- Kč/den

Přesnídávka                        9,- Kč
oběd                                    24,- Kč

odpolední svačina               8,- Kč

Děti ve věku nad 6 let:    46,- Kč/den

Přesnídávka                       10,- Kč
oběd                                    27,- Kč

odpolední svačina             9,- Kč

Před nástupem- dítěte do MŠ se hradí záloha na stravné ve výši 1.800,-Kč.

Školné:

 1. dítě s celodenní docházkou – 510 Kč/měsíc
 2. dítě, které navštěvuje MŠ poslední rok před zahájením  školní docházky - je zproštěno úplaty dle §123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Placení: inkasem na číslo účtu : 278037107/0300

Převodem z účtu nebo složenkou.

Naše vlastní školní jídelna zajišťuje stravování děti v souladu s platnými normami.
Za dodržování technologické přípravy jídel a pokrmů zodpovídá vedoucí školní jídelny. Skladba
jídelníčku, výživové hodnoty a hygienické podmínky pro přípravu pokrmů jsou pravidelně
kontrolovány KHS. Strava podávaná dětem je chutná a skladba jídelníčku pestrá. Týdenní
jídelníček je zveřejněn na chodbě MŠ. Zajištění denního pitného režimu pro děti je samozřejmostí.

V měsíci, v němž dítě nenavštívilo ani jeden den mateřskou školu, se školné snižuje na 255,-Kč.
Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání (předškolní třída) jsou 12 měsíců od školného
osvobozeny.

Splatnost každé platby je vždy do 15. dne v měsíci. Při opakovaném nedodržení termínu
splatnosti porušuje zákonný zástupce školní řád, což může být v konečném důsledku důvodem
pro ukončení docházky do mateřské školy.

Z tohoto důvodu je výhodné využívat pro platby stravného a školného souhlas s inkasem.

Co potřebuje dítě v MŠ

1. Návyky při vstupu
– reagovat na své jméno, znát své jméno a příjmení
– umět pít z hrnečku
– při jídle umět používat lžíci
– snažit se svlékat a oblékat (s dopomocí dospělého)
– poznat své oblečení
– dodržovat základní hygienická pravidla
– umět říci, že potřebuje na toaletu
– umět srozumitelně sdělit své potřeby
– zvládat pomalou chůzi po schodech
– přiměřeně se vyrovnávat se zátěžovými situacemi

(odloučení od rodičů, stravování v jiném prostředí, docházení na toaletu, apod.) Umožněte dítěti zažívat pocit úspěchu – už to umím sám/sama

2. Oblečení

– bačkůrky s pevnou podrážkou a zajištěnou patou
(pantofle, plyšové ťapky a crocs NEJSOU ze zdravotních a bezpečnostních důvodů vhodné)
– pohodlné tepláky, punčocháče nebo legíny do třídy
(děti pravidelně cvičí, šaty děvčátkům brání v přirozeném pohybu)
– náhradní oblečení (vč. spodního prádla a ponožek)
– oblečení a obuv určené pro pobyt venku (s přihlédnutím k počasí)
– pyžamko

Ukončení docházky do MŠ

Ředitelka mateřské školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte z důvodů:

 1. dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání, po dobu delší než dva týdny
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123 školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou mateřské školy jiný termín úhrady.
 5. na vlastní žádost zákonných zástupců

Přijímání darů

Mateřská škola nepřijímá od rodičů věcné dary.

Omlouvání dětí

Děti se omlouvají do 8.00 hodin ráno formou SMS zprávy.
Telefonní číslo: 607 040 046

Plánovanou dlouhodobou nepřítomnost dítěte je nutno omluvit předem. Dále je nezbytné
neprodleně informovat učitelky v případě výskytu infekční nemoci.

Fotogalerie

Fotogalerie ZDE