MŠ Truhlářská

Nahlédnutí do prostředí naší mateřské školy

 • MŠ Truhlářská s neoficiálním názvem „ BARVIČKA“ se nachází v městské okrajové části Karlových Varů ve Staré Roli. Provoz mateřské školy byl zahájen 1.9.1969. Budova je typizovaná jednopatrová modulární stavba 60 let se 3 pavilony, s plochou střechou a řadami oken.
 • Škola prošla v letech 2006 až 2012 rozsáhlými rekonstrukcemi vnitřních a venkovních prostor včetně zateplení budovy a novou, barevnou fasádou, dále každým rokem pokračují úpravy a vybavení. Mateřská škola je rozložena do dvou jednopodlažních pavilonů a správní budovy, jednotlivé budovy jsou vzájemně propojené spojovací chodbou. Třídy se nacházejí ve dvou pavilonech, ve správní budově je soustředěno provozní zázemí mateřské školy.
 • Škola je vybavena školní jídelnou, která zajišťuje stravování pro zdejší mateřskou školu.
 • Nedílnou součástí mateřské školy je prostorná zahrada, vybavená dvěma venkovními kabinety se sociálními zařízeními pro oba pavilony tříd, třemi pískovišti a herními prvky. Většina zahrady je zatravněná, povrchy chodníků tvoří zámková dlažba.
 • Budova školy je zabezpečena elektronickým zabezpečovacím systémem napojeným na Městskou policii.
 • V barevném, přátelském a tvořivém prostředí má každé dítě otevřené dveře najít si tu správnou barvičku.

Kontakty

Zástupkyně ředitele:

Alena Drobná
607 031 393
[email protected]

Učitelé:

8 kvalifikovaných pedagogů

Vedoucí školní jídelny:
Petra Vávrová
607 040 051
Email: [email protected]

Provozní doba

Celodenní
Pondělí - Pátek
Od 6.00 do 16.30 hodin.

Přivádění dětí je možné do 8 hodin – tato doba se váže na nahlášení počtu dětí na stravování.

Děti se scházejí vždy ve třídě, která zajišťuje provoz od 6:00 hodin, a to v čase od 6:00 zpravidla do 7:00 hodin, poté jdou do své třídy.

Odpoledne se děti zpravidla od 15:30 hodin rozcházejí ve třídě, která zajišťuje provoz do 16:30 hodin.

Aktuální jídelníček

Kde najdete naší MŠ

Truhlářská 690/11
360 17
Karlovy Vary

Rozdělení dětí do tříd

1.Třída

 • Děti mladší
 • 2 kvalifikovaní pedagogové

2.Třída

 • Děti mladší
 • 2 kvalifikovaní pedagogové

Třídy se nacházejí v přízemí obou pavilonů, jsou určeny mladší věkové skupině dětí, kde je kladen veliký důraz na přirozenou adaptaci nově příchozích dětí. Učitelé se zaměřují na přijetí pravidel vzájemného soužití dětí ve třídě, na rozvoj řečových a jazykových dovedností dětí, na sebeobsluhu zvláště při hygieně, stolování a oblékání, na každodenní rozvoj pohybových aktivit. Starší děti, které začínají v těchto třídách druhý školní rok, zaujímají pozici zkušených a rádců. Děti mají dostatek prostoru a času pro spontánní činnosti.

3.Třída

 • Děti starší a předškolní včetně dětí s odkladem školní docházky
 • 2 kvalifikovaní pedagogové

4.Třída

 • Děti starší a předškolní včetně dětí s odkladem školní docházky
 • 2 kvalifikovaní pedagogové

Třídy se nacházejí v patře a jsou určeny pro věkově starší a předškolní děti. Vybavení ve třídách je přizpůsobeno věkovému složení dětí, hračkami i speciálními pomůckami.
Zaměření vzdělávání je především na cílenou předškolní přípravu dětí. Všechny činnosti jsou již náročnější, odpovídající nabídka činností a aktivit je přizpůsobena věkovému složení dětí
Součástí vzdělávacích programů obou tříd je bruslení, cvičení v tělocvičně ZŠ ve Staré Roli a tenis.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Aktuální vzdělávací program našeho pracoviště s názvem "S BARVIČKOU ZA POZNÁNÍM“ je spolu se Školním řádem přístupný v tištěné podobě na chodbách obou pavilonů školy.

Motto školy

Chceme, aby byl svět pro děti pestrý a barevný nejen barvami, ale i činnostmi, hrami a prožitky, aby každé dítě mělo možnost najít si tu správnou barvičku…

Aktuální znění ŠVP PV je rodičům k dispozici v tištěné podobě.

Akce během školního roku

Akce pro děti  

Tento školní rok nelze zrealizovat některé tradiční akce. Přesto se budeme snažit zpestřit naše vzdělávací programy pro děti tak, aby naše škola byla i nadále plná dětských úsměvů, spokojenosti a radosti. Zaměříme se převážně na projekty a akce v jednotlivých třídách, letos bez přítomnosti zákonných zástupců.

Radost, úsměv a smích do mateřské školy prostě patří!

 

Na co se tedy mohou děti letos těšit?

Každodenní pohybové aktivity:

 • Vycházky zaměřené na zvyšování fyzické kondice dětí - do lesa, na louku, na hřiště, do okolí mateřské školy
 • Sportování na školní zahradě, v přírodě i ve třídách, třídní závody a soutěže
 • Pohybové činnosti zaměřené na orientaci v prostoru a na rozvíjení základních lokomočních dovedností
 • Rozmanité pohybové hry, překážkové dráhy, cvičení s náčiním, zdravotně preventivní cviky
 • Pokud aktuální podmínky dovolí – bruslení, plavání, tenis pro přihlášené děti

Třídní slavnosti a oslavy

 • Narozeninové dny mezi kamarády ve třídě. Oslavenec obdrží drobný dárek, užije si „hoblíka“, všichni mu popřejeme a zazpíváme
 • Spravedlivý Mikuláš, neposedný čertík… Naše děti dobře znají (a děti znají i je .-). Do třídiček zavítají
 • Vánoční dopoledne. S dětmi třídy vyzdobíme, pro Ježíška připravíme!
 • Masopustní karneval, aneb bujaré třídní veselí v kostýmech a maskách
 • Velikonoční dopoledne se zajíčkovo nadílkou

Před odchodem do školy

 • Rozloučení s předškoláky. Slavnostní třídní program, v němž se děti rozloučí s mateřskou školou a obdrží tradiční knihu s věnováním

Ještě mnohé drobné třídní akce…

 

Věříme, že se co nejdříve budeme moci vrátit k běžným akcím s účastí „našich“ rodičů. 

Pro rodiče

Omlouvání dětí

Děti se omlouvají do 8.00 hodin ráno telefonicky nebo formou SMS zprávy.

Telefonní číslo: žlutý pavilon (1. a 3. třída ):        601 014 070

                            oranžový pavilon (2. a 4. třída) :   601 014 074

Plánovanou dlouhodobou nepřítomnost dítěte je nutno omluvit předem a to písemně na příslušný formulář (k dispozici ke stažení na www.2mskv.cz nebo ve třídách) k rukám ředitele školy.

Krátkodobé či náhlé nemoci lze omlouvat prostřednictvím sms, e-mailem, telefonicky nebo osobně.

Dále je nezbytné neprodleně informovat učitelky v případě výskytu infekční nemoci.

Delší nepřítomnost 14 dní je nutno omlouvat písemně.

Zákonní zástupci předškolních dětí jsou povinni každou absenci svých dětí omlouvat písemnou formou do omluvných listů ve třídě.

Pozdní příchody 

Pokud zákonný zástupce potřebuje přivést dítě do MŠ později (návštěva lékaře, apod.), je vhodné
předem osobně informovat učitele. Při náhlém pozdním příchodu (nepříznivá dopravní situace
apod.) je nutno do 8.00 hodin zatelefonovat, aby bylo dítě včas přihlášeno ke stravování!

Bezpečnost dětí

 • Převzít a předat dítě může pouze učitel.
 • Za bezpečnost dětí odpovídají učitelé – od doby osobního převzetí dítěte až do doby osobního předání dítěte zákonnému zástupci nebo pověřené osobě. Na začátku školního roku zákonný zástupce vyplní Pověření o vyzvedávání dítěte z MŠ.
 • V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může učitelka odmítnout převzít prokazatelně nemocné dítě. V případě zjištění akutní nemoci jsou rodiče vyzváni k neprodlenému vyzvednutí dítěte z MŠ. Týká se též zjištění vši dětské a dětských infekčních nemocí (neštovice apod.)
 • V případě úrazu dítěte v MŠ zajistí přítomné učitelky první pomoc a poté ihned informují zákonného zástupce. Z tohoto důvodu je zákonný zástupce povinen hlásit případné změny kontaktních údajů, zejména telefonního čísla. Drobné úrazy dětí jsou evidovány v knize úrazů (drobné odřeniny apod.), vážnější úrazy jsou registrovány.
 • V případě úrazu nebo zranění dítěte, k němuž došlo doma, informujte třídní učitelky.
 • Mateřská škola je pojištěna na odpovědnost za způsobenou škodu. Jedná se o tzv. přímou odpovědnost za škodu, pokud je MŠ jediným viníkem (např. úraz vlivem závady na vybavení v MŠ, úraz v případě, pokud by učitelka zanedbala dozor).
 • Dítě se však může zranit i při bezpečné hře a pod dohledem učitelky (zakopne, spadne… a učitel nemůže z místa svého výchovného působení úrazu zabránit). V tomto případě se jedná o tzv. objektivní odpovědnost a pojistné plnění není hrazeno. Pro tyto případy je vhodné, aby rodiče dětem uzavřeli samostatné úrazové pojištění.

Co potřebuje dítě v MŠ

Návyky při vstupu

 • základní návyky v sebeobsluze – pití z hrnečku, umět kousat potraviny, jíst samo lžící, oblékání a svlékání s menší pomocí učitelky, snažit se svlékat a oblékat (s dopomocí dospělého), poznat své oblečení
 • základní hygienické návyky – nepoužívat pleny ani při spaní, umět jít samo na WC, umýt si ruce, samostatně používat ručník, umět se vysmrkat
 • reagovat na své jméno, znát své jméno a příjmení
 • umět poslechnout běžný pokyn
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat – mít vypěstované zdvořilostní návyky z domova. .
 • zvládat základní hrubou motoriku, koordinovanost pohybů
 • umět srozumitelně sdělit své potřeby
 • přiměřeně se vyrovnávat se zátěžovými situacemi

Oblečení

 • vhodnou obuv do třídy s pevnou podrážkou a patou
 • pohodlné oblečení do třídy
 • pyžamo/noční košili
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, legíny nebo punčocháče, ponožky)
 • oblečení na vycházku, které si může umazat
 • gumáky
 • plastový hrneček

 Jak usnadnit dítěti vstup do školky?

 1. Předem informujte učitelku o:
 • alergii, pokud byla prokázána
 • úraze, pokud se stal doma
 • potravině, která vašemu dítěti skutečně nedělá dobře
 • oblíbené hře, hračce, o neoblíbených činnostech
 • situacích, které u dítěte vyvolávají strach, vedou k pláči (spěch, hluk, tma,..)
 • kde a s čím je třeba dítěti dopomoci (oblékání, hygiena)
 1. S čím můžete pomoci učitelům?
 • dítě pozitivně motivujte, ve školce je prima
 • neslibujte, co nemůžete splnit (např. odchod po obědě)
 • buďte laskaví a důslední rodiče
 • důvěřujte nám i vašemu dítěti

 Ukončení docházky do MŠ

Ředitel mateřské školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte z důvodů:

 1. dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání, po dobu delší než dva týdny
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123 školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem mateřské školy jiný termín úhrady.
 5. na vlastní žádost zákonných zástupců

Přijímání darů

Mateřská škola nepřijímá od rodičů věcné dary.

Platby

Platby zajišťuje vedoucí školní jídelny Petra Vávrová – kontakty: 607 040 051

Platba probíhá bezhotovostní formou: č.účtu 278037748/0300

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ – platí si rodiče sami

INKASNÍ ZPŮSOB na účet školní jídelny – nutný souhlas s inkasem (formulář u vedoucí ŠJ)

Stravné a výše úplaty

Děti ve věku 3–6 let:       41,- Kč/den

Děti ve věku nad 6 let:      46,- Kč/den

Před nástupem - dítěte do MŠ se hradí záloha na stravné ve výši 1.800,-Kč.

Školné:

 1. dítě s celodenní docházkou – 510,- Kč/měsíc
 2. dítě, které navštěvuje MŠ poslední rok před zahájením  školní docházky a dítě s odkladem školní docházky - je zproštěno úplaty dle §123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Naše školní jídelna zajišťuje stravování děti v souladu s platnými normami.
Za dodržování technologické přípravy jídel a pokrmů zodpovídá vedoucí školní jídelny.

Skladba jídelníčku, výživové hodnoty a hygienické podmínky pro přípravu pokrmů jsou pravidelně kontrolovány KHS. Strava podávaná dětem je chutná a skladba jídelníčku pestrá. Týdenní  jídelníček je také zveřejněn v šatnách MŠ.

Zajištění denního pitného režimu pro děti je samozřejmostí.

V měsíci, v němž dítě nenavštívilo ani jeden den mateřskou školu, se školné snižuje na 255,-Kč.
Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky jsou od školného osvobozeny.

Splatnost každé platby je vždy do 15. dne v měsíci. Při opakovaném nedodržení termínu
splatnosti porušuje zákonný zástupce školní řád, což může být v konečném důsledku důvodem
pro ukončení docházky do mateřské školy.

Z tohoto důvodu je výhodné využívat pro platby stravného a školného souhlas s inkasem.

Fotogalerie

Fotogalerie ZDE