Nadstandardní aktivity

2. Mateřská škola K. Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace, zajišťuje pro děti také aktivity nad rámec standartní vzdělávací nabídky vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Tyto aktivity jsou primárně zaměřeny na rozvíjení pohybových dovedností dětí a jsou součástí projektů třídních vzdělávacích programů pracovišť 2. MŠ, na kterých probíhají.

Jejich realizace závisí na aktuálních personálních a organizačních možnostech pracovišť (např. u bruslení potřebného množství aktivně bruslících učitelek) a na zájmu zákonných zástupců dětí tak, aby nedocházelo ke znevýhodnění dětí, jejichž zákonní zástupci o tyto činnosti zájem neprojeví. Pro děti, které se z jakéhokoliv důvodu nezapojí, je vždy zajištěn běžný vzdělávací program.

Aktivity

  • Pohybové činnosti v tělocvičnách ZŠ

  • Předplavecká průprava

  • Bruslení

POHYBOVÉ ČINNOSTI V TĚLOCVIČNÁCH ZŠ

Pravidelnou součástí denního režimu v našich mateřských školách je zařazování rozmanitých pohybových aktivit pro děti.  K rozšíření škály těchto činností přispěla spolupráce s několika partnerskými základními školami, které nám umožnily využívání školních tělocvičen, včetně sportovního nářadí a náčiní. Partnerským základním školám patří velké poděkování.

Cvičení dětí v tělocvičnách probíhá formou třídních projektů a účastní se ho všechny děti příslušné třídy. Organizaci a bezpečnost zajišťují třídní učitelky.

PŘEDPLAVECKÁ PRŮPRAVA

Atraktivní pohybová aktivita probíhá formou třídních projektů a je určena nejstarším dětem. Podmínkou realizace je volná kapacita bazénu a vhodné personální a provozní podmínky pracoviště.

Předplavecká průprava je zaměřena na seznámení dětí s vodním prostředím a se základy plaveckých dovedností. Přirozenost, radost z pobytu ve vodě a dětské vodní hrátky, jsou efektivní motivací k plavecké průpravě.

Tato aktivita pro přihlášené děti probíhá v odpoledních hodinách napříč všemi našimi pracovišti, za metodické podpory trenéra, v hodinových lekcích.  Pro jednu skupinu dětí
je vymezeno zpravidla 6-7 lekcí.  Zázemí nově zrekonstruovaného bazénu poskytuje Základní škola Krušnohorská 11, Karlovy Vary.

Bruslení

Aktivita je určena nejstarším přihlášeným dětem. Podmínkou realizace je dostatečný počet přihlášených dětí a vhodné personální podmínky příslušného pracoviště (aktivně bruslící učitelky).

Cílem pohybových činností dětí na ledě je zvyšování fyzické kondice, rozvoj pohybových dovedností a volních vlastností dětí a získávání povědomí dětí o zdravém životním stylu.

Bruslení probíhá formou třídních projektů v hodinových lekcích, v průběhu čtyř měsíců, cca 1x týdně. Výcvik základů bruslení dětí zajišťují aktivně bruslící učitelky za metodické podpory členů HC Energie.