MŠ Dvořákova

Nahlédnutí do prostředí naší mateřské školy

 • Mateřská škola Dvořákova, nesoucí jméno „Motýlek“, je dvoutřídní mateřská škola. Školu tvoří jedna budova s přilehlou zahradou.
 • Budova byla postavena v 70.letech 20. století, má panelový charakter. V letech 2012 - 2013 byla kompletně zrekonstruována a zateplena.
 • V roce 2014 byla před mateřskou školou upravena územní komunikace.
 • Zahrada byla kompletně rekultivována a vybavena moderními herními prvky v létě 2015.
 • Škola nemá bezbariérový přístup.

Kontakty

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Dana Malá
720 989 044
[email protected]

Vedoucí školní jídelny:

Petra Vávrová
607 040 051
Email: [email protected]

Provozní doba

Celodenní
Pondělí - Pátek
Od 6.00 do 16.30 hodin.

Děti se přijímají od otevření mateřské školy zpravidla od 6.00 – 8.00 hodin.

MŠ je během dne uzavřena a zajištěna před cizími lidmi. Do 7.00 hod. se děti schází v jedné třídě, která bývá pro lepší orientaci

dospělého doprovodu dítěte označena.

Aktuální jídelníček

Kde naší MŠ najdete

Dvořákova 692/1
36017
Karlovy Vary, Stará Role

Rozdělení dětí do tříd

1. Třída

 • Děti ve věku od 3 – 4 let
 • Ve třídě s dětmi pracují 2 kvalifikovaní pedagogové

2. Třída

 • Děti ve věku od 3 – 5 let
 • Ve třídě s dětmi pracují 2 kvalifikovaní pedagogové

Akce během školního roku

Akce pro děti  

Tento školní rok nelze zrealizovat některé tradiční akce. Přesto se budeme snažit zpestřit naše vzdělávací programy pro děti tak, aby naše škola byla i nadále plná dětských úsměvů, spokojenosti a radosti. Zaměříme se převážně na projekty a akce v jednotlivých třídách, letos bez přítomnosti zákonných zástupců.

Radost, úsměv a smích do mateřské školy prostě patří!

 

Na co se tedy mohou děti letos těšit?

Každodenní pohybové aktivity:

 • Vycházky zaměřené na zvyšování fyzické kondice dětí - do lesa, na louku, na hřiště, do okolí mateřské školy
 • Sportování na školní zahradě, v přírodě i ve třídách, třídní závody a soutěže
 • Pohybové činnosti zaměřené na orientaci v prostoru a na rozvíjení základních lokomočních dovedností
 • Rozmanité pohybové hry, překážkové dráhy, cvičení s náčiním, zdravotně preventivní cviky
 • Pokud aktuální podmínky dovolí – bruslení, plavání, tenis pro přihlášené děti

Třídní slavnosti a oslavy

 • Narozeninové dny mezi kamarády ve třídě. Oslavenec obdrží drobný dárek, užije si „hoblíka“, všichni mu popřejeme a zazpíváme
 • Spravedlivý Mikuláš, neposedný čertík… Naše děti dobře znají (a děti znají i je .-). Do třídiček zavítají
 • Vánoční dopoledne. S dětmi třídy vyzdobíme, pro Ježíška připravíme!
 • Masopustní karneval, aneb bujaré třídní veselí v kostýmech a maskách
 • Velikonoční dopoledne se zajíčkovo nadílkou

Před odchodem do školy

 • Rozloučení s předškoláky. Slavnostní třídní program, v němž se děti rozloučí s mateřskou školou a obdrží tradiční knihu s věnováním

Ještě mnohé drobné třídní akce…

 

Věříme, že se co nejdříve budeme moci vrátit k běžným akcím s účastí „našich“ rodičů. 

Pro rodiče

Pozdní příchody 

Zákonný zástupce oznamuje mateřské škole důvody nepřítomnosti delší jak 3 dny (ústně, telefonicky)

Není-li předem známá nepřítomnost dítěte omlouvat do 8.00 hodin v místě poskytovaného vzdělávání osobně nebo telefonicky na uvedeném čísle

Bezpečnost dětí

Zákonný zástupce  není limitován věkem sourozenců, pokud to není dáno ve Školním řádu MŠ.

Převzít a předat dítě může pouze pedagogický pracovník.

Na začátku školního roku zákonný zástupce obdrží Pověření o vyzvedávání dítěte z MŠ.

Úrazy:

Při příchodu do MŠ  zákonný zástupce  neprodleně nahlásí  úraz dítěte z domova pedagogické pracovnici nebo zástupkyni ředitelky, která ho zaeviduje.

 

Při úrazu dítěte v MŠ informujeme zákonného zástupce.

Při úrazu dítěte v MŠ, je každý pracovník MŠ  povinen poskytnout v případě potřeby první pomoc, volat záchranou službu a informovat zákonného zástupce dítěte.

DŮLEŽITÉ: AKTUALIZOVAT TELEFONNÍ ČÍSLA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ- HLÁŠENÍ ZMĚN ze strany zákonných zástupců!!!

Úraz je zaevidován do knihy úrazů.

Stravné a výše úplaty

Stravné:

 1. dítě s celodenní docházkou – 41,-Kč/den
 2. dítě ve věku nad 6 let  – 46,- Kč/den

Školné:

 1. dítě s celodenní docházkou – 510 Kč/měsíc
 2. dítě, které navštěvuje MŠ poslední rok před zahájením  školní docházky - je zproštěno úplaty dle §123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Placení: inkasem na číslo účtu : 278037334/0300

Převodem z účtu nebo složenkou.

Základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte s pravidelnou docházkou ve výši 510,- Kč za měsíc

úplatu za předškolní vzdělávání dítěte,které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce ve výši 50 % stanovené úplaty za měsíc tj. 225,- Kč  děti, které navštěvují poslední ročník MŠ před zahájením povinné školní docházky jsou zproštěny úplaty dle § 123 odstav. 2 zákona 561/2004 Sb.

úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne příslušného měsíce

pokud dítě nebude chodit v době přerušení provozu MŠ v měsíci červenci nebo srpnu úplata se ponižuje o 50% základní částky

 

Záloha  složena na účet školní jídelny při nástupu do MŠ                                  1.800,- Kč

Během školního roku se hradí pouze tzv. projedené dny a to vždy zpětně, tj. měsíc září se bude platit v říjnu atd…

Měsíc červen je vyúčtován v červenci, a protože je v tomto měsíci MŠ (pokud nezajišťuje letní provoz) uzavřena, k uhrazení bude použita záloha.

Splatnost každé platby je vždy do 15. dne v měsíci. Při opakovaném nedodržení termínu, porušuje zákonný zástupce školní řád a to může v konečném důsledku vést k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Co potřebuje dítě v MŠ

Návyky při vstupu

 • Denní režim

V době před nástupem dítěte do kolektivního zařízení je pro dítě žádoucí, aby bylo přivyklé klidnému, ale pravidelnému dennímu řádu .

 • Odloučení od rodičů

Většinou bývá dítě schopno setrvat na kratší dobu u prarodičů, kamarádky, tety apod.

 • Jídlo

Dítě by mělo jíst všechny druhy potravin, nemělo by zásadně odmítat žádný typ jídla. Výjimkou jsou samozřejmě lékařem nařízené diety.

 • Hygiena

Dítě musí před nástupem do MŠ umět srozumitelně sdělit své potřeby, samo se obsloužit na WC a u umyvadla, samostatně používat ručník, se vysmrkat apod. Nepoužívat pleny ani nočník.

 • Oblékání, úklid

Je potřebné, aby si poznalo své věci, umělo si samo svléknout a obléknout základní oblečení (spodní prádlo, tričko, punčocháče, ponožky, tepláky…).

 • Komunikace

Před vstupem do MŠ je nezbytné, aby dítě reagovalo na své jméno. Umí poslechnout běžný pokyn (pojď sem, to neber, ukliď si hračku, přines si svetr apod.). Zná své jméno a příjmení.

Umí pozdravit, poprosit, poděkovat – zdvořilostní návyky má vypěstované z domova.

Zná několik písniček, básniček, pohádek, knížek. Není ale nuceno je říkat na požádání.

Oblečení

 • bačkorky
 • oblečení - do třídy
 •  -1 sada náhradního oblečení do tašky v šatně
 •  -oblečení na zahradu
 • pyžamko

Ukončení docházky do MŠ

Narušování provozu mateřské školy kdy zákonný zástupce dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušuje pravidla ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Na základě písemné žádosti zákonných zástupců, kdy v průběhu zkušební doby lékař nebo školské poradenské zařízení doporučí ukončení předškolního vzdělávání

Neúčasti dítěte na vzdělávání bez omluvy po dobu 1. měsíce

Neuhrazení stanovených úplat podle § 123 školského zákona, kdy zákonný zástupce dítěte opakovaně nedodržuje podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání a stravování

Přijímání darů

Mateřská škola nepřijímá od rodičů věcné dary.

Omlouvání dětí

Děti je možno omluvit telefonicky i sms do 8.00 hodin
Telefonní číslo: 607 040 050

Fotogalerie

Fotogalerie ZDE