MŠ Mládežnická

 • Objekt mateřské školy tvoří dva typizované pavilony, které jsou propojeny spojovací chodbou. Oba pavilony mají bezbariérový vstup.

 • Mateřská škola se nachází uprostřed sídliště v městské části Karlových Varech Rybářích

 • Provoz mateřské školy byl zahájen v lednu roku 1984 a od roku 2008 do roku 2015 procházel celkovou rekonstrukcí.

 • V obou budovách je celkem sedm tříd. Pavilon A má čtyři třídy a pavilon B tři třídy.

 • Provoz MŠ je celodenní, od 6.00 do 16.30 hodin.

 • Kapacita 182 dětí.

 • Zástupkyně ředitelky Renáta Záhorská.

 • Mateřskou školu obklopuje veliká zahrada plná zeleně, vybavena pískovišti, houpadly, průlezkami a dalšími zahradními konstrukcemi.

Kde najdete naší MŠ

Naše mateřská škola je z centra dostupná autobusy MHD č. 1., 9., 12., 13., a 15.
Vzdálenost od zastávek autobusů MHD je cca 200 metrů.

Mládežnická 862/6
360 05
Karlovy Vary

Kontakty

Zástupkyně ředitelky MŠ:

Renáta Záhorská
601 183 734
[email protected]

Zaměstnanci:

 • Zástupkyně ředitele
 • Vedoucí školní jídelny
 • Pedagogové: 14 kvalifikovaných pedagogů
 • Provozní:
  • uklízečky: 5 zaměstnanců
  • kuchyň: 4 zaměstnanci

Vedoucí školní jídelny:

Alexandra Neumannová
607 040 049
[email protected]

Provozní doba

Celodenní
Pondělí - Pátek
Od 6.00 do 16.30 hodin.

Rozdělení dětí do tříd

1. třída

• V 1. třídě jsou děti ve věku od 3 do 6 let.
• Učitelé mají potřebnou kvalifikaci.

2. třída

• Ve 2. třídě jsou děti ve věku 5 - 6 let.
• Učitelé mají potřebnou kvalifikaci.

3. třída

• Ve 3. třídě jsou děti ve věku 5 – 7 let.
• Učitelé mají potřebnou kvalifikaci.

4. třída

• Ve 4. třídě jsou děti ve věku 3 – 4 roky.
• Učitelé mají potřebnou kvalifikaci.

5. třída

• V 5. třídě jsou děti ve věku 4 – 5 let
• Učitelé mají potřebnou kvalifikaci.

6. třída

• V 6. třídě jsou děti ve věku od 4 – 5 let
• Učitelé mají potřebnou kvalifikaci.

7. třída

• V 7. třídě jsou děti ve věku od 4,5 – 6 let
• Učitelé mají potřebnou kvalifikaci.

Plánování a plnění činností dětí, vychází z potřeb a zájmu věkového složení třídy.
Musí vyhovovat individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.
Učitelé se zaměřují na přijetí pravidel vzájemného soužití dětí ve třídě, na rozvoj řečových a jazykových dovedností dětí, na sebeobsluhu a na každodenní rozvoj pohybových aktivit.
Děti mají dostatek prostoru a času pro spontánní činnosti, které jsou s řízenými činnostmi vyvážené.
Veliký důraz je kladen též na pobyt venku.
Pravidelně jsou zařazovány pohybové činnosti, každodenní ranní cvičení, které obsahuje zdravotní cviky.
Mezi další pohybové aktivity patří i plavecký výcvik, cvičení v tělocvičně Keramické školy.
Učitelky se ve veliké míře věnují rozvoji řečových schopností a jazykových dovedností (výslovnost, vyjadřování, vytváření pojmů, naslouchání, porozumění…).
Do pobytu venku zařazujeme i delší vycházky do volno časového areálu Rolava, Tuhnického lesa, MINI ZOO ve Staré Roli…
U nejmladších dětí je kladen veliký důraz na přirozenou adaptaci nově příchozích dětí.

ŠVP

Je k dispozici v tištěné podobě v MŠ.

Aktuální jídelníček

Akce na školní rok 2019/2020

 • Divadla

 • Tematické vycházky – hasiči, MINI ZOO, návštěva města Karlovy Vary- lázeňská část

 • Exkurze

 • Botanická zahrada Bečov

 • Účast na soutěžích – sportovní dopoledne s dětmi 1. třídy ZŠ Konečná, výtvarné soutěže, Olympiáda MŠ

 • Dílny pro děti ve spolupráci s rodiči

 • Beseda Městské policie

 • Plavání – ZŠ Krušnohorská

 • Školní výlety

 • Celoroční výuka angličtiny pod vedením odborné lektorky

 • Mikuláš, Vánoční trhy, soutěže pořádané v rámci vánočních oslav

 • Vánoční a Velikonoční vystoupení – trhy ve městě

 • Účast v Projektu „Chceme čisté město“

 • Mateřinka – přehlídka mateřských škol

 • Škola v přírodě

 • Závěrečné odpoledne a loučení s předškoláky – pasování na školáky

Informace pro rodiče

Kronika

Organizace školy

Provoz MŠ: 6.00 – 16.30 hod.

Mateřská škola je tvořena dvěma pavilony, každý s vlastním vstupem do budovy pro rodiče a děti. V pavilonu A je zvláštní vchod pro zásobování.

Ředitel MŠ: Bc. Zdeňka Bečvářová
Telefon: 774 484 953
E-mail: [email protected]

Scházení a rozcházení dětí:

Pavilon A – děti se schází vždy ve třídě, kde má učitel službu od 6.00 hodin, a to v čase od 6.00 do 7.00 hodin, po té jdou do své třídy.
Děti se rozchází ve třídě, kde má učitelka konečnou službu do 16.30 hodin, a to v čase od 15.30 do 16.30 hodin.
Pro rodiče je třída, kde se děti schází a rozchází označena na hlavní nástěnce proti vchodu do mateřské školy.

Pavilon B – děti se schází vždy ve třídě, kde má učitel službu od 6.00 hodin, a to v čase od 6.00 do 7.00 hodin, po té jdou do své třídy.
Děti se rozchází ve třídě, kde má učitelka konečnou službu do 16.30 hodin, a to v čase od 15.30 do 16.30 hodin.
Pro rodiče je třída, kde se děti schází a rozchází označena na hlavní nástěnce proti vchodu do mateřské školy.

Omlouvání dětí – děti je možno omluvit telefonicky i SMS do 8.00 hodin

Telefonní číslo:
Pavilon A: 607 040 042
Pavilon B: 607 040 048

Nepřítomnost dětí – předškoláků, omlouvá zákonný zástupce. Důvod nepřítomnosti zapisuje do „Omluvných listů“.

Pozdní příchody – rodiče přivádí děti do MŠ nejlépe do 8.00 hodin, mimořádně dle potřeb dítěte, po dohodě s učitelem i v průběhu dopoledne (logopedie, vyšetření u lékaře, apod.)
Dohoda s učitelem ústní osobně nebo telefonicky na číslo 607 040 042, 607 040 048 nejdéle do 8.00 hodin téhož dne.

Předávání a vyzvedávání dětí – zákonný zástupce je povinný předat dítě učiteli osobně ve třídě. Nemůže poslat dítě samotné a nemůže dítě nechat ve třídě, kde není přítomen učitel. Musí při předání a vyzvednutí dítěte navázat osobní kontakt s učitelem.

Bezpečnost dětí – pokud má dítě úraz z domova, je nutné, aby jej zákonný zástupce nahlásil při předání dítěte do třídy.
Pokud si dítě způsobí úraz v MŠ, učitel ihned informuje zákonné zástupce a zajistí dítěti potřebné ošetření. Úraz zapíše do „Knihy úrazů“ a zákonný zástupce je s tímto zápisem při vyzvednutí dítěte seznámen a stvrdí jej svým podpisem.

Přijímání darů – mateřská škola nepřijímá od rodičů věcné dary.

Stravné a výše úplaty:

Stravné:

a) dítě s celodenní docházkou - 41,-Kč/den
b) dítě ve věku nad 6 let - 46,- Kč/den

Školné:

a) dítě s celodenní docházkou - 510 Kč/měsíc
b) dítě, které navštěvuje MŠ poslední rok před zahájením
školní docházky - je zproštěno úplaty dle §123 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb.

Ukončení docházky do MŠ

Ředitel mateřské školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte z důvodů:

a) dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání, po dobu delší než dva týdny
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123 Školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem mateřské školy jiný termín úhrady
e) na vlastní žádost zákonných zástupců

Co potřebuje dítě v MŠ:

Návyky při vstupu:

- základní návyky v sebeobsluze – pití z hrnečku, umět kousat pečivo, zeleninu, ovoce, maso….., jíst samo lžící, oblékání a svlékání s menší pomocí učitelky
- základní hygienické návyky – nepoužívat pleny ani při spaní, umět jít samo na WC, umýt si ruce

Oblečení:

- vhodnou obuv do třídy
- pohodlné oblečení do třídy
- pyžamo/noční košili
- náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, legíny nebo punčocháče,
ponožky)
- oblečení na vycházku, které si může umazat
- gumáky, pláštěnku

Fotogalerie

Fotogalerie ZDE