MŠ Mládežnická

Nahlédnutí do prostředí naší mateřské školy

 • Objekt mateřské školy tvoří dva typizované pavilony, které jsou propojeny spojovací chodbou. Oba pavilony mají bezbariérový vstup.

 • Mateřská škola se nachází uprostřed sídliště v městské části Karlových Varech Rybářích

 • Provoz mateřské školy byl zahájen v lednu roku 1984 a od roku 2008 do roku 2017 procházel celkovou rekonstrukcí.

 • V obou budovách je celkem sedm tříd. Pavilon A má čtyři třídy a pavilon B tři třídy.

 • Provoz MŠ je celodenní, od 6.00 do 16.30 hodin.

 • Kapacita 168 dětí.

 • Zástupkyně ředitelky Renáta Záhorská.

 • Mateřskou školu obklopuje veliká zahrada plná zeleně, vybavena pískovišti, houpadly, průlezkami a dalšími zahradními konstrukcemi.

Kde najdete naší MŠ

Naše mateřská škola je z centra dostupná autobusy MHD č. 1., 9., 12., 13., a 15.
Vzdálenost od zastávek autobusů MHD je cca 200 metrů.

Mládežnická 862/6
360 05
Karlovy Vary

Kontakty

Zástupkyně ředitelky MŠ:

Renáta Záhorská
601 183 734
[email protected]

Zaměstnanci:

 • Zástupkyně ředitele
 • Vedoucí školní jídelny
 • Pedagogové: 14 kvalifikovaných pedagogů, 1 asistent pedagoga
 • Provozní:
  • uklízečky: 5 zaměstnanců
  • kuchyň: 4 zaměstnanci

Vedoucí školní jídelny:

Alexandra Neumannová
607 040 049
[email protected]

Provozní doba

Celodenní
Pondělí - Pátek
Od 6.00 do 16.30 hodin.

Rozdělení dětí do tříd

1. třída

• V 1. třídě jsou děti ve věku od 4 do 6 let.
• Učitelé mají potřebnou kvalifikaci.

2. třída

• Ve 2. třídě jsou děti ve věku 3 - 7 let.
• Učitelé mají potřebnou kvalifikaci.

3. třída

• Ve 3. třídě jsou děti ve věku 3 – 4 let.
• Učitelé mají potřebnou kvalifikaci.

4. třída

• Ve 4. třídě jsou děti ve věku 4 – 5 let.
• Učitelé mají potřebnou kvalifikaci.

5. třída

• V 5. třídě jsou děti ve věku 4,5 – 6 let
• Učitelé mají potřebnou kvalifikaci.

6. třída

• V 6. třídě jsou děti ve věku od 4,5 – 6 let
• Učitelé mají potřebnou kvalifikaci.

7. třída

• V 7. třídě jsou děti ve věku od 6 – 7 let
• Učitelé mají potřebnou kvalifikaci.

Plánování a plnění činností dětí, vychází z potřeb a zájmu věkového složení třídy.
Musí vyhovovat individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.
Učitelé se zaměřují na přijetí pravidel vzájemného soužití dětí ve třídě, na rozvoj řečových a jazykových dovedností dětí, na sebeobsluhu a na každodenní rozvoj pohybových aktivit.
Děti mají dostatek prostoru a času pro spontánní činnosti, které jsou s řízenými činnostmi vyvážené.
Veliký důraz je kladen též na pobyt venku.
Pravidelně jsou zařazovány pohybové činnosti, každodenní ranní cvičení, které obsahuje zdravotní cviky.
Mezi další pohybové aktivity patří i plavecký výcvik, cvičení v tělocvičně Keramické školy.
Učitelky se ve veliké míře věnují rozvoji řečových schopností a jazykových dovedností (výslovnost, vyjadřování, vytváření pojmů, naslouchání, porozumění…).
Do pobytu venku zařazujeme i delší vycházky do volno časového areálu Rolava, Tuhnického lesa, MINI ZOO ve Staré Roli…
U nejmladších dětí je kladen veliký důraz na přirozenou adaptaci nově příchozích dětí.
Do MŠ dochází 2 děti se SVP. V jedné třídě je asistent pedagoga.

ŠVP

Je k dispozici v tištěné podobě v MŠ.

Aktuální jídelníček

Akce na školní rok

Akce pro děti  

Tento školní rok nelze zrealizovat některé tradiční akce. Přesto se budeme snažit zpestřit naše vzdělávací programy pro děti tak, aby naše škola byla i nadále plná dětských úsměvů, spokojenosti a radosti. Zaměříme se převážně na projekty a akce v jednotlivých třídách, letos bez přítomnosti zákonných zástupců.

Radost, úsměv a smích do mateřské školy prostě patří!

 

Na co se tedy mohou děti letos těšit?

Každodenní pohybové aktivity:

 • Vycházky zaměřené na zvyšování fyzické kondice dětí - do lesa, na louku, na hřiště, do okolí mateřské školy
 • Sportování na školní zahradě, v přírodě i ve třídách, třídní závody a soutěže
 • Pohybové činnosti zaměřené na orientaci v prostoru a na rozvíjení základních lokomočních dovedností
 • Rozmanité pohybové hry, překážkové dráhy, cvičení s náčiním, zdravotně preventivní cviky
 • Pokud aktuální podmínky dovolí – bruslení, plavání, tenis pro přihlášené děti

Třídní slavnosti a oslavy

 • Narozeninové dny mezi kamarády ve třídě. Oslavenec obdrží drobný dárek, užije si „hoblíka“, všichni mu popřejeme a zazpíváme
 • Spravedlivý Mikuláš, neposedný čertík… Naše děti dobře znají (a děti znají i je .-). Do třídiček zavítají
 • Vánoční dopoledne. S dětmi třídy vyzdobíme, pro Ježíška připravíme!
 • Masopustní karneval, aneb bujaré třídní veselí v kostýmech a maskách
 • Velikonoční dopoledne se zajíčkovo nadílkou

Před odchodem do školy

 • Rozloučení s předškoláky. Slavnostní třídní program, v němž se děti rozloučí s mateřskou školou a obdrží tradiční knihu s věnováním

Ještě mnohé drobné třídní akce…

 

Věříme, že se co nejdříve budeme moci vrátit k běžným akcím s účastí „našich“ rodičů. 

Informace pro rodiče

Kronika

Organizace školy

Provoz MŠ: 6.00 – 16.30 hod.

Mateřská škola je tvořena dvěma pavilony, každý s vlastním vstupem do budovy pro rodiče a děti. V pavilonu A je zvláštní vchod pro zásobování.

Ředitel MŠ: Bc. Zdeňka Bečvářová
Telefon: 774 484 953
E-mail: [email protected]

Scházení a rozcházení dětí:

Pavilon A – děti se schází vždy ve třídě, kde má učitel službu od 6.00 hodin, a to v čase od 6.00 do 7.00 hodin, po té jdou do své třídy.
Děti se rozchází ve třídě, kde má učitelka konečnou službu do 16.30 hodin, a to v čase od 15.30 do 16.30 hodin.
Pro rodiče je třída, kde se děti schází a rozchází označena na hlavní nástěnce proti vchodu do mateřské školy.

Pavilon B – děti se schází vždy ve třídě, kde má učitel službu od 6.00 hodin, a to v čase od 6.00 do 7.00 hodin, po té jdou do své třídy.
Děti se rozchází ve třídě, kde má učitelka konečnou službu do 16.30 hodin, a to v čase od 15.30 do 16.30 hodin.
Pro rodiče je třída, kde se děti schází a rozchází označena na hlavní nástěnce proti vchodu do mateřské školy.

Omlouvání dětí – děti je možno omluvit telefonicky i SMS do 8.00 hodin

Telefonní číslo:
Pavilon A: 607 040 042
Pavilon B: 607 040 048

Nepřítomnost dětí – předškoláků, omlouvá zákonný zástupce. Důvod nepřítomnosti zapisuje do „Omluvných listů“.

Pozdní příchody – rodiče přivádí děti do MŠ nejlépe do 8.00 hodin, mimořádně dle potřeb dítěte, po dohodě s učitelem i v průběhu dopoledne (logopedie, vyšetření u lékaře, apod.)
Dohoda s učitelem ústní osobně nebo telefonicky na číslo 607 040 042, 607 040 048 nejdéle do 8.00 hodin téhož dne.

Předávání a vyzvedávání dětí – zákonný zástupce je povinný předat dítě učiteli osobně ve třídě. Nemůže poslat dítě samotné a nemůže dítě nechat ve třídě, kde není přítomen učitel. Musí při předání a vyzvednutí dítěte navázat osobní kontakt s učitelem.

Bezpečnost dětí – pokud má dítě úraz z domova, je nutné, aby jej zákonný zástupce nahlásil při předání dítěte do třídy.
Pokud si dítě způsobí úraz v MŠ, učitel ihned informuje zákonné zástupce a zajistí dítěti potřebné ošetření. Úraz zapíše do „Knihy úrazů“ a zákonný zástupce je s tímto zápisem při vyzvednutí dítěte seznámen a stvrdí jej svým podpisem.

Přijímání darů – mateřská škola nepřijímá od rodičů věcné dary.

Stravné a výše úplaty:

Stravné:

a) dítě s celodenní docházkou - 41,-Kč/den
b) dítě ve věku nad 6 let - 46,- Kč/den

Školné:

a) dítě s celodenní docházkou - 510 Kč/měsíc
b) dítě, které navštěvuje MŠ poslední rok před zahájením
školní docházky - je zproštěno úplaty dle §123 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb.

Ukončení docházky do MŠ

Ředitel mateřské školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte z důvodů:

a) dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání, po dobu delší než dva týdny
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123 Školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem mateřské školy jiný termín úhrady
e) na vlastní žádost zákonných zástupců

Co potřebuje dítě v MŠ:

Návyky při vstupu:

- základní návyky v sebeobsluze – pití z hrnečku, umět kousat pečivo, zeleninu, ovoce, maso….., jíst samo lžící, oblékání a svlékání s menší pomocí učitelky
- základní hygienické návyky – nepoužívat pleny ani při spaní, umět jít samo na WC, umýt si ruce

Oblečení:

- vhodnou obuv do třídy
- pohodlné oblečení do třídy
- pyžamo/noční košili
- náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, legíny nebo punčocháče,
ponožky)
- oblečení na vycházku, které si může umazat
- gumáky, pláštěnku

Fotogalerie

Fotogalerie ZDE