MŠ Sedlec

Nahlédnutí do prostředí naší mateřské školy

 • MŠ Sedlec je dvoutřídní mateřská škola rodinného typu, která se nachází v okrajové čtvrti Karlových Varů – v Sedleci.
 • Provoz mateřské školy byl zahájen po přestavbě základní školy v roce 1987.
 • V budově jsou dvě třídy. Obě třídy jsou v 1. patře. V půdním prostoru je vybudovaná tělocvična, která je vybavena náčiním a nářadím pro předškolní věk. Kapacitou MŠ je 52 dětí.
 • Provoz MŠ je celodenní, od 6.30 do 16.30 hodin.

Kontakty

Zástupkyně ředitelky:

Lenku Hruškovou
Zástupkyně ředitelky : 720 989 065
Omluvenky: 607 031 390
[email protected]

Zaměstnanci:

4 kvalifikovaní pedagogové
Uklízečka
Kuchařka
Pracovnice v provozu

Vedoucí školní jídelny:
Zdeňka Slavíková
777 858 331
Email: [email protected]

Provozní doba

Celodenní
Pondělí - Pátek
Od 6.30 do 16.30 hodin.

Aktuální jídelníček

Kde najdete naší MŠ

Naše mateřská škola je z centra dostupná autobusem MHD č. 5. Autobusová zastávka je v těsné blízkosti mateřské školy, naproti kostelu sv. Anny.

Merklínská 5 Sedlec, 360 10 Karlovy Vary

MŠ leží uprostřed rodinných domků, poblíž se nachází březový háj s rybníky. Školní zahrada je travnatá se vzrostlými stromy, zahradním brouzdalištěm, altánem, dvěma pískovišti, uměle vytvořeným svahem, průlezkou, lezecí sestavou a v neposlední řadě také asfaltovým hřištěm na sportování s tenisovou stěnou.

Zaměřením školy je poskytnout dětem dostatečný prostor k přirozenému pohybu a vyzkoušení různých sportovních aktivit, jako je například jízda na kole, atletika, tenis, plavání, bruslení, lyžování.

Rozdělení dětí do tříd

1. TŘÍDA - „ČERVENÁ“

 • V 1. třídě jsou děti ve věku od 3 – 4,5 let
 • Dva kvalifikovaní pedagogové
 • Asistent pedagoga

PPlánování a plnění činností dětí, vychází z potřeb a zájmu věkového složení třídy.
Musí vyhovovat individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.
U nejmladších dětí je kladen veliký důraz na přirozenou adaptaci nově příchozích dětí.
U všech dětí se rozvíjí estetické cítění ve všech oblastech. Zaměřujeme se na přijetí pravidel vzájemného soužití dětí ve třídě, na rozvoj řečových a jazykových dovedností dětí, na sebeobsluhu a na každodenní rozvoj pohybových aktivit, na které se ve větší míře navazuje v zelené třídě.
Děti mají dostatečné množství materiálu a podnětů k činnostem. Mají dostatek prostoru a času pro spontánní činnosti.
Veliký důraz je kladen též na pobyt venku.

2. TŘÍDA - „ZELENÁ“

 • Ve 2. třídě jsou děti věku od 4,5 – 7 let.
 • Dva kvalifikovaní pedagogové

II v této třídě vychází plánování a plnění činnosti z potřeb a zájmu dětí a věkového složení třídy a především z přirozeného zájmu dítěte o pohyb. Vždy musí vše vyhovovat individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní činnosti, které jsou s řízenými činnostmi vyvážené.

V zaměření této třídy využíváme pohybové aktivity všeho druhu k posílení zdravého vývoje dítěte na základě přiměřených požadavků. Preferují se dynamické činnosti. Důsledně se vytváří a fixuje vztah k pohybu, jelikož psychický vývoj je závislý na vývoji pohybovém.

Mezi další pohybové aktivity patří před plavecký výcvik, pravidelné denní pohybové cvičení, sezónní bruslení, turistické výlety a pobyt dětí na horách v zimních měsících.

Pohybové aktivity nejsou prováděny na úkor ostatních dětských aktivit.

Akce během školního roku

Akce pro děti  

Tento školní rok nelze zrealizovat některé tradiční akce. Přesto se budeme snažit zpestřit naše vzdělávací programy pro děti tak, aby naše škola byla i nadále plná dětských úsměvů, spokojenosti a radosti. Zaměříme se převážně na projekty a akce v jednotlivých třídách, letos bez přítomnosti zákonných zástupců.

Radost, úsměv a smích do mateřské školy prostě patří!

 

Na co se tedy mohou děti letos těšit?

Každodenní pohybové aktivity:

 • Vycházky zaměřené na zvyšování fyzické kondice dětí - do lesa, na louku, na hřiště, do okolí mateřské školy
 • Sportování na školní zahradě, v přírodě i ve třídách, třídní závody a soutěže
 • Pohybové činnosti zaměřené na orientaci v prostoru a na rozvíjení základních lokomočních dovedností
 • Rozmanité pohybové hry, překážkové dráhy, cvičení s náčiním, zdravotně preventivní cviky
 • Pokud aktuální podmínky dovolí – bruslení, plavání, tenis pro přihlášené děti

Třídní slavnosti a oslavy

 • Narozeninové dny mezi kamarády ve třídě. Oslavenec obdrží drobný dárek, užije si „hoblíka“, všichni mu popřejeme a zazpíváme
 • Spravedlivý Mikuláš, neposedný čertík… Naše děti dobře znají (a děti znají i je .-). Do třídiček zavítají
 • Vánoční dopoledne. S dětmi třídy vyzdobíme, pro Ježíška připravíme!
 • Masopustní karneval, aneb bujaré třídní veselí v kostýmech a maskách
 • Velikonoční dopoledne se zajíčkovo nadílkou

Před odchodem do školy

 • Rozloučení s předškoláky. Slavnostní třídní program, v němž se děti rozloučí s mateřskou školou a obdrží tradiční knihu s věnováním

Ještě mnohé drobné třídní akce…

 

Věříme, že se co nejdříve budeme moci vrátit k běžným akcím s účastí „našich“ rodičů. 

Pro rodiče

Omlouvání dětí

Děti je možno omluvit telefonicky i sms do 8.00 hodin
Telefonní číslo: 607 031 390

Rozložení budovy

Mateřská škola je dvoupodlažní budova, s centrálním vstupem do budovy pro rodiče a děti a vchodem pro zásobování.

Pozdní příchody 

Rodiče přivádí děti do MŠ nejlépe do 8.00 hodin, mimořádně dle potřeb dítěte, po dohodě s učitelkou i v průběhu dopoledne (logopedie, vyšetření u lékaře…..)
Dohoda s učitelkou ústní osobně nebo SMS zprávou na číslo 607 031 390, nejdéle do 8.00 hodin téhož dne.

Bezpečnost dětí

Pokud má dítě úraz z domova, je nutné, aby jej zákonný zástupce učitelce nahlásil při předání dítěte.
Pokud si dítě způsobí úraz v MŠ, učitelka ihned informuje zákonné zástupce a zajistí dítěti potřebné ošetření. Úraz zapíše do „Knihy úrazů“ a zákonný zástupce je s tímto zápisem při vyzvednutí dítěte seznámen a stvrdí jej svým podpisem.

Stravné a výše úplaty

Stravné:

 1. Děti ve věku 3 – 6 let – 41,-Kč/den
 2. Dítě ve věku nad 6 let  – 46,- Kč/den

Školné:

 1. dítě s celodenní docházkou – 510 Kč/měsíc
 2. dítě, které navštěvuje MŠ poslední rok před zahájením  školní docházky - je zproštěno úplaty dle §123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Placení: inkasem na číslo účtu : 278036892/0300

Převodem z účtu nebo složenkou.

                                    

Co potřebuje dítě v MŠ

Návyky při vstupu

 • základní návyky v sebeobsluze – pití z hrnečku, umět kousat pečivo, zeleninu, ovoce, maso….., jíst samo lžící, oblékání a svlékání s menší pomocí učitelky
 • základní hygienické návyky – nepoužívat pleny ani při spaní, umět jít samo na WC, umýt si ruce

Oblečení

 • vhodnou obuv do třídy
 • pohodlné oblečení do třídy
 • pyžamo/noční košili
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, legíny nebo punčocháče, ponožky)
 • oblečení na vycházku, které si může umazat
 • gumáky, pláštěnku

Ukončení docházky do MŠ

Ředitelka mateřské školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte z důvodů:

 1. dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání, po dobu delší než dva týdny
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123 školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou mateřské školy jiný termín úhrady.
 5. na vlastní žádost zákonných zástupců

Přijímání darů

Mateřská škola nepřijímá od rodičů věcné dary.

Fotogalerie

Fotogalerie ZDE