MŠ Sedlec

 • MŠ Sedlec je dvoutřídní mateřská škola rodinného typu, která se nachází v okrajové čtvrti Karlových Varů – v Sedleci.
 • Provoz mateřské školy byl zahájen po přestavbě základní školy v roce 1987.
 • V budově jsou dvě třídy. Obě třídy jsou v 1. patře. V půdním prostoru je vybudovaná tělocvična, která je vybavena náčiním a nářadím pro předškolní věk. Kapacitou MŠ je 52 dětí.
 • Provoz MŠ je celodenní, od 6.30 do 16.30 hodin.

Kontakty

Zástupkyně ředitelky:

Lenku Hruškovou
Zástupkyně ředitelky : 720 989 065
Omluvenky: 607 031 390
[email protected]

Zaměstnanci:

4 kvalifikovaní pedagogové
Uklízečka
Kuchařka
Pracovnice v provozu

Vedoucí školní jídelny:
Zdeňka Slavíková
777 858 331
Email: [email protected]

Provozní doba

Celodenní
Pondělí - Pátek
Od 6.30 do 16.30 hodin.

Aktuální jídelníček

Kde najdete naší MŠ

Naše mateřská škola je z centra dostupná autobusem MHD č. 5. Autobusová zastávka je v těsné blízkosti mateřské školy, naproti kostelu sv. Anny.

Merklínská 5 Sedlec, 360 10 Karlovy Vary

MŠ leží uprostřed rodinných domků, poblíž se nachází březový háj s rybníky. Školní zahrada je travnatá se vzrostlými stromy, zahradním brouzdalištěm, altánem, dvěma pískovišti, uměle vytvořeným svahem, průlezkou, lezecí sestavou a v neposlední řadě také asfaltovým hřištěm na sportování s tenisovou stěnou.

Zaměřením školy je poskytnout dětem dostatečný prostor k přirozenému pohybu a vyzkoušení různých sportovních aktivit, jako je například jízda na kole, atletika, tenis, plavání, bruslení, lyžování.

Rozdělení dětí do tříd

1. TŘÍDA - „ČERVENÁ“

 • V 1. třídě jsou děti ve věku od 3 – 4,5 let
 • Dva kvalifikovaní pedagogové
 • Asistent pedagoga

PPlánování a plnění činností dětí, vychází z potřeb a zájmu věkového složení třídy.
Musí vyhovovat individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.
U nejmladších dětí je kladen veliký důraz na přirozenou adaptaci nově příchozích dětí.
U všech dětí se rozvíjí estetické cítění ve všech oblastech. Zaměřujeme se na přijetí pravidel vzájemného soužití dětí ve třídě, na rozvoj řečových a jazykových dovedností dětí, na sebeobsluhu a na každodenní rozvoj pohybových aktivit, na které se ve větší míře navazuje v zelené třídě.
Děti mají dostatečné množství materiálu a podnětů k činnostem. Mají dostatek prostoru a času pro spontánní činnosti.
Veliký důraz je kladen též na pobyt venku.

2. TŘÍDA - „ZELENÁ“

 • Ve 2. třídě jsou děti věku od 4,5 – 7 let.
 • Dva kvalifikovaní pedagogové

II v této třídě vychází plánování a plnění činnosti z potřeb a zájmu dětí a věkového složení třídy a především z přirozeného zájmu dítěte o pohyb. Vždy musí vše vyhovovat individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní činnosti, které jsou s řízenými činnostmi vyvážené.

V zaměření této třídy využíváme pohybové aktivity všeho druhu k posílení zdravého vývoje dítěte na základě přiměřených požadavků. Preferují se dynamické činnosti. Důsledně se vytváří a fixuje vztah k pohybu, jelikož psychický vývoj je závislý na vývoji pohybovém.

Mezi další pohybové aktivity patří před plavecký výcvik, pravidelné denní pohybové cvičení, sezónní bruslení, turistické výlety a pobyt dětí na horách v zimních měsících.

Pohybové aktivity nejsou prováděny na úkor ostatních dětských aktivit.

Pro rodiče

Omlouvání dětí

Děti je možno omluvit telefonicky i sms do 8.00 hodin
Telefonní číslo: 607 031 390

Rozložení budovy

Mateřská škola je dvoupodlažní budova, s centrálním vstupem do budovy pro rodiče a děti a vchodem pro zásobování.

Pozdní příchody 

Rodiče přivádí děti do MŠ nejlépe do 8.00 hodin, mimořádně dle potřeb dítěte, po dohodě s učitelkou i v průběhu dopoledne (logopedie, vyšetření u lékaře…..)
Dohoda s učitelkou ústní osobně nebo SMS zprávou na číslo 607 031 390, nejdéle do 8.00 hodin téhož dne.

Bezpečnost dětí

Pokud má dítě úraz z domova, je nutné, aby jej zákonný zástupce učitelce nahlásil při předání dítěte.
Pokud si dítě způsobí úraz v MŠ, učitelka ihned informuje zákonné zástupce a zajistí dítěti potřebné ošetření. Úraz zapíše do „Knihy úrazů“ a zákonný zástupce je s tímto zápisem při vyzvednutí dítěte seznámen a stvrdí jej svým podpisem.

Stravné a výše úplaty

Stravné:

 1. Děti ve věku 3 – 6 let – 41,-Kč/den
 2. Dítě ve věku nad 6 let  – 46,- Kč/den

Školné:

 1. dítě s celodenní docházkou – 510 Kč/měsíc
 2. dítě, které navštěvuje MŠ poslední rok před zahájením  školní docházky - je zproštěno úplaty dle §123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Placení: inkasem na číslo účtu : 278036892/0300

Převodem z účtu nebo složenkou.

                                    

Co potřebuje dítě v MŠ

Návyky při vstupu

 • základní návyky v sebeobsluze – pití z hrnečku, umět kousat pečivo, zeleninu, ovoce, maso….., jíst samo lžící, oblékání a svlékání s menší pomocí učitelky
 • základní hygienické návyky – nepoužívat pleny ani při spaní, umět jít samo na WC, umýt si ruce

Oblečení

 • vhodnou obuv do třídy
 • pohodlné oblečení do třídy
 • pyžamo/noční košili
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, legíny nebo punčocháče, ponožky)
 • oblečení na vycházku, které si může umazat
 • gumáky, pláštěnku

Ukončení docházky do MŠ

Ředitelka mateřské školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte z důvodů:

 1. dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání, po dobu delší než dva týdny
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123 školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou mateřské školy jiný termín úhrady.
 5. na vlastní žádost zákonných zástupců

Přijímání darů

Mateřská škola nepřijímá od rodičů věcné dary.

Fotogalerie

Fotogalerie ZDE